course-details-portlet

VB6117 - Byggteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 40/100
Digital skoleeksamen 20/100 90 minutter
Digital hjemmeeksamen 40/100 150 minutter

Faglig innhold

Bygningsfysikk (uteklima og innemiljø, varmelære, fukt, lyd, brann), konstruksjonslære (fundamentering, veggkonstruksjoner, etasjeskillere, tak, spesialrom, tekniske installasjoner), byggematerialer, -varer og –komponenter, introduksjon til gjeldende lover og forskrifter for norsk byggebransje, innføring i digitale tegne- og prosjekteringsverktøy (BIM), energiberegning Gjennomgående strenger: Digitalstreng: Digitale ferdigheter: Innføring i BIM-verktøy, bruk av programmering, digital bearbeidingskompetanse med MS Office og DAK-verktøy, digital navigeringskompetanse med Byggforsk. Etikkstreng: Etiske forhold rundt energibruk, materialbruk, miljømessige konsekvenser av prosjekteringsvalg, livsløpsanalyse, faglig refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskap om bygningsfysiske sammenhenger innen varmegjennomgang, fukt og lyd som grunnlag for beregninger.
 • har kunnskap om brann som fysisk fenomen og prinsippene for brannsikring i byggeforskriftene, som grunnlag for enkel brannprosjektering
 • har kunnskap om hvordan uteklima påvirker bygningers klima og innemiljø, og hvordan man prosjekterer bygninger ut fra dette.
 • kan referere tekniske myndighetskrav knyttet til utførelsen, også historisk utvikling
 • er kjent med forsknings- og utviklingsarbeid og standarder innen byggteknikk, og kan oppdatere sin kunnskap om dette gjennom informasjonsinnhenting
 • kan skrive en akademisk rapport etter grunnleggende prinsipper
 • har grunnleggende kunnskap om teknisk tegning etter Norsk standard og prosjektering av bygningskonstruksjoner ved hjelp av digital teknologi
 • kan gjøre rede for de grunnleggende materialegenskapene hos de mest brukte byggematerialene

Ferdigheter: Kandidaten kan:

 • tegne enkle detaljtegninger av bygningskonstruksjoner i målestokk og utarbeide oversikts- og prinsipptegninger, for hånd og med DAK
 • anvende beregningsmetoder for å dokumentere og vurdere nye og eksisterende bygningskonstruksjoners kvaliteter, herunder varme-, fukt- og lydberegninger.
 • anvende gjeldende veiledninger basert på standarder til dimensjonering, prosjektering og dokumentasjon av vanlige tekniske løsninger.
 • beregne energibehov og effektbehov for en bygning, både manuelt og ved bruk av verktøy.
 • utføre branntekniske vurderinger av bygninger, med vekt på hensyn til ivaretakelse av liv og helse.

Generell kompetanse: Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre varierte byggtekniske oppgaver, alene og i gruppe ved bruk av anerkjente metoder og teknikker etter gjeldende lovverk, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i miljømessige konsekvenser av materialer, produkter og løsninger innenfor byggteknikk, og kan sette dette i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • kan presentere sine resultater og analyser både skriftlig og muntlig
 • behersker aktuelle faguttrykk og kan kommunisere med andre fagpersoner, også medvirke i faglige diskusjoner.
 • kan reflektere over egen og andres faglige utøvelse.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Øvinger individuelt og i gruppe
 • Selvstudium
 • Praktisk arbeid på datalab
 • Ekskursjon

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Skrive- og tegnesaker. Kontinuasjonseksamen arrangeres i august. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)

Forkunnskapskrav

Studierett bachelor bygg NTNU

Kursmateriell

 • Knut Ivar Edvardsen og Trond Ramstad: Trehus håndbok 5 , SINTEF Byggforsk 2014, 4.opplag 2018
 • Jan Vincent Thue: Bygningsfysikk -- grunnlag, Fagbokforlaget 2016
 • Byggforsk kunnskapssystemer på nett. Læremateriell på valgt BIM-verktøy.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Digital skoleeksamen 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Digital hjemmeeksamen 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektoppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU