course-details-portlet

TVM5160 - Headworks and Sedimentation Engineering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha kjennskap til:
- Grunnleggende sedimenttransport teori
- Prinsipper for fysisk hydraulisk modellering, modellover, skaleringseffekter og laboratoriebehov.
- Rammeverk for bruk av vannressursene i sedimentbelastete elver
- Sedimentprøvetaking og laboratorieanalyser
- Sanntid sedimentovervåking
- Sediment dataanalyse for planlegging og utforming av vannkraftprosjekter
- Planlegging og utforming av inntak for "Run-of-River" vannkraftprosjekter
- Gjennomføring av slipp-, side- og frontinntak, basert på fysiske modellforsøk i laboratoriet
- Planlegging og utforming av sedimenteringsbasseng
- Beregning av fangsteffektivitet i sedimenteringsbasseng
- Metoder for fjerning av sediment fra sedimenteringsbasseng
- Sedimenteringsprosesser i reservoar og estimering av reservoarets levetid
- Batymetriske undersøkelser av reservoarer
- Sedimenthånderingsmetoder i reservoarer, deres anvendelse og begrensninger

Ferdigheter:
Studentene skal kunne:
- Beregne noen grunnleggende trekk ved sedimenttransport i en elv
- Planlegge og gjennomføre et sediment prøvetakingsprogram
- Organisere og utføre analyser av sedimentkonsentrasjonen i en vannprøve i laboratoriet
- Analysere og bruke sedimentdata for planlegging, utforming og drift av vannkraftprosjekter
- Planlegge og designe sedimenthåndtering anlegg i "Run-of-River"-prosjekter
- Estimere sedimenttilførsel og levetid av vannreservoarer
- Planlegge operasjonelle strategier for reservoarer og sedimenthåndtering
- Planlegge og gjennomføre en fysisk hydraulisk modellstudie i laboratoriet

Generell kompetanse:
Studenten skal:
- Kjenne grunnleggende sedimenttransport og fysisk hydraulisk modelleringsteori.
- Kjenne til kravene til sedimentrelaterte studier på ulike stadier av et vannkraftprosjekt fra terrengrekognosering til forundersøkelser, detaljert design, konstruksjon og drift.
- Være kjent med ytelseskrav for inntak i sedimentbelastete elver og kunne utføre konseptuelle hydraulisk design av de viktigste komponentene i inntaksstrukturer.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Teknologiske fag
  • Vassdragsteknikk
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 07.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU