course-details-portlet

TVM4165 - Vannkraftverk og vassdragsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Typer av vannkraftanlegg. Behov for magasinering av vann. Laster og stabilitet av dammer, betongdammer og fyllingsdammer. Flommer og flomavledning. Hydrauliske beregningsmetoder for strømning i vannveier. Dimensjonering og utforming av konstruksjoner i vannveier; inntaks- og utløpsarrangement, tunneler, rørledninger og svingebasseng. Turbintyper og arrangement av vannkraftstasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om:
- Energiproduksjon, effekt og virkningsgrader for vannkraft.
- Økonomiske dimensjoneringsforhold for vannkraftverk.
- Belastninger som dammer utsettes for.
- Oppbygging og funksjon til de forskjellige damtypene.
- Utforming og dimensjonering av flomløp, luker, kraftverksinntak, driftstunneler, rørgater og betongpropper.
- Trykkstøt og massesvingninger, samt anlegg for å kontrollere slike.
- Utforming av kraftstasjoner.
- Oppbygging og funksjon til de forskjellige turbintypene.
- Regelverk knyttet opp til de forskjellige elementene i et vannkraftverk.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
- Utføre lønnsomhetsvurderinger av vannkraftverk.
- Beregne laster som dammer utsettes for.
- Velge rett damtpe ut fra stedlige forhold.
- Dimensjonere dammer for stabilitet basert på regelverk og anerkjente metoder.
- Deimesjonere enkle flomløp, luker, kraftverksinntak, driftstunneler. overføringstunneler, rørgater og betongpropper.
- Velge rett turbintype.
- Utføre analyser av trykkstøt og massesvingninger og dimensjonering av anlegg for å kontrollere massesvingninger.
- Velge rett turbintype.
- Utføre analyser av trykkståt og massesvingninger og dimensjonering av anlegg for å kontrollere massesvingninger.

Generell kompetanse:
Studenten kan:
- Prosjektere alle elementer i et vannkraftanlegg ut fra regelverk, anerkjente metoder og hensyn til det ytre miljø.
- Analysere lønnsomheten i ulike vannkraftprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Dagsekskursjon. Eventuell utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) vil bli avholdt som muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Vassdragsteknikk I/II, Odd Guttormsen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 11.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 14.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU