course-details-portlet

TVM4125 - Vannforsynings- og avløpsteknikk, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Prosessteori og metoder for prosjektering og drift av systemer og behandlingsanlegg for vann og avløp. Komponentene i vannforsynigsanlegg og avløpsanlegg, vann behov, vannkvalitet og behov for behandling av drikkevann, avløpsvannets mengde og sammensetning, utslippskvalitet, prosessteori for vann og avløp, og utvalgte metoder for behandling av drikkevann og avløpsvann.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi studentene en innføring i grunnleggende teori for vann og avløp. Funksjon av vann og avløpssystemer, behandling av drikkevann og avløpsvann. Bruk av utvalgte metoder for analyse og design.

Studentene skal ha kunnskap om:
- vann- og avløpsmendger til husholdninger, industri og offentlig virksomhet
- oppbygging og komponenter i vannforsyningssystemer
- oppbygging og komponenter i avløpssystemer
- urbanhydrologiskeprosesser og sammenhengen mellom nedbør og avrenning
- prosessteori for vann og avløpsbehandling
- avløpsvannets sammensetning
- krav til forsyningskvalitet og utslippskvalitet
- metoder for behandling av vann og avløp

Ferdigheter:
- beregne vann- og avløpsmendger til husholdninger, industri og offentlig virksomhet
- beregne oppbygging og komponenter i vannforsyningssystemer
- beregne oppbygging og komponenter i avløpssystemer
- beregne maksimal avrenning, konstruere hydrogrammer, og beregne effekt av arealbruksendringer på avrennings topp og volum
- regne ut reaksjonskintetikk, reaksjonstid, volum, og oppholdstid for prosesser for vann og avløpsbehandling
- gjøre rede for avløpsvannets sammensetning
- gjøre rede for krav til forsyningskvalitet og utslippskvalitet
- beregne volumer og oppholdstider for behandlingsprosesser for vann og avløp.

Generell kompetanse:
Studentene viser generell forståelse av dimensjoneringsgrunnlag, utforming, og metoder for systemer og behandlingsanlegg for vann og avløp.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av emnet må alle deler tas på nytt. Alle delvurderinger må bestås for å få bestått karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Egne lærebøker.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 09.12.2020 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU