TTT4212 - RF/Mikrobølgedesign og måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Første del av emnet vil gi bakgrunn i design av RF/Mikrobølge radio sendere og mottakere, og MMIC (Monolitic Microwave Integrated Circuit) kretser. Innhold: generell oppbygning, forskjellige teknologier, beskrivelser og modeller av de forskjellige komponenter som R, C, L,transistorer (HBT og HEMT) og komplette transceivere. Andre del av emnet vil gi en grundig innføring i RF/Mikrobølge måleteknikk. Innhold: Kalibrering og kalibreringsmetoder (SOLT, TRL, LRM, LRRM etc.), målenøyaktighet, bruk av spektrumsanalysator og nettverksanalysator, måleteknikk for aktive og passive komponenter, bruk av probestasjon.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grunnleggende forståelse i konstruksjon av MMIC (Monolitic Microwave Integrated Circuit) kretser som inngår i radiosystemer for f.eks. kommunikasjon, radar og navigasjon, og gi kunnskap om analyse, konstruksjon og teknologi for slike kretser. Videre skal studentene få kunnskap om RF/Mikrobølge måleteknikk og nøyaktighet, instrumentering og målemetoder.

Emnet skal gjøre studentene i stand til å

Kunnskaper
- forstå MMIC kretsers generelle oppbygning og forskjellige teknologier, som GaAs, GaN, SiGe etc.
- forstå beskrivelser og modeller av de forskjellige komponenter som R, C, L og transistorer (HBT og HEMT).
- forstå oppbygningen av simuleringsmetoder i avansert simuleringsverktøy.
- forstå oppbygning og bruk av spektrumsanalysator, nettverksanalysator for RF/mikrobølge målinger.
- forstå nødvendigheten av kalibrering av instrumenter og forskjellige kalibreringsmetoder (SOLT, TRL, LRM, LRRM etc.), samt forstå målenøyaktighet og måleteknikk for aktive og passive komponenter.

Ferdigheter
- kombinere tidligere ervervet kunnskap og ferdigheter innen matematikk, kretsteknikk og radioteknikk sammen med ny teori til å løse praktiske problemstillinger innen konstruksjon av RF/mikrobølge kretser og måleteknikk.
- utføre målinger i laboratoriet med utstyr som spektrumsanalysator, nettverksanalysator, probestasjon osv.
- bruke avansert simuleringsverktøy til konstruksjon av utvalgte MMIC kretser.

Generell kompetanse
- samarbeide rundt løsning av praktiske laboratorieoppgaver.
- samarbeide i grupper for å løse en større prosjektoppgave.
- presentere resultater av en prosjektoppgave.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, DAK-og laboratorieøving, og semesteroppgave.
Emnet kan bli forelest på engelsk hvis flere utenlandske utvekslingsstudenter velger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Semesteroppgave i emnet vil telle 40% ved fastsettelse av karakteren. Laboratorieøvingen vil inngå som en del av semesteroppgaverapporten.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.