course-details-portlet

TS301011 - Bacheloroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Kandidaten har anledning til å framlegge forslag om oppgavens art og innhold. Programansvarlig koordinerer arbeidet med å skaffe faglig hovedansvarlig til hver enkelt student.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: bruke forskjellige metoder til å løse forskningsutfordringer samt vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innenfor fagområdet. selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk og kontakt med fagmiljøer Læringsutbytte - Ferdigheter: kunne anvende metodeverktøy for å løse relevante teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger kunne benytte metoder og annet verktøy som er relevant for prosjektet og som bidrar til analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid finne fram, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og fremstille og drøfte dette slik at det belyser problemstillingen Læringsutbytte - Kompetanse: ha utviklet evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig ha forbedret sine kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser kunne formidle fagkunnskap ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter bidra til tverrfaglig arbeid og kunne tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til det aktuelle prosjektet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Veiledning. Instituttet oppnevner en eller flere veiledere, internt og/eller eksternt

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. I tillegg skal kandidaten levere:

  • Problemdefinisjon
  • Prosjektplan/ forskningsskisse
  • Plakat i A3 med presentasjon av bacheloroppgaven
  • I tillegg er det obligatorisk krav om presentasjon av den ferdige bacheloroppgaven Bacheloroppgaven leveres inn digitalt i INSPERA.
  • Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Neste semester.
  • Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD bacheloroppgave 100/100

Innlevering
18.12.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU