course-details-portlet

TS300514 - Prosjektledelse III

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Fagets temaer vil omfatte relevante emner som er sentrale for styring og ledelse av et prosjekt og en prosjektorganisasjon på en profesjonell og forsvarlig måte. Andre tema:

Forskjellige typer prosjekter

Internasjonale prosjekt

Makt og avhengighe

Transaksjonsøkonomi

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

til å forstå kompleksiteten og mangfoldet i forskjellige maritime prosjekter

identifisere suksessfaktorene for å gjennomføre et sikkert maritimt prosjekt

bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne identifisere og forklare kompleksiteten risikoen og mangfoldet i forskjellige maritime prosjekter,

dokumentere forståelse for utfordringene i maritme prosjekter

beskrive suksessfaktorene for å gjennomføre et avansert krevende og sikkert prosjekt

vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av forskjellige maritime prosjekter og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere

delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Kurset vil være en blanding av tradisjonelle forelesninger, samt ukes seminarer, i form av rollespill på spesifikke emner som vil kunne variere fra år til år med obligatorisk tilstedeværelse og cases som studentene løser gruppevis og som framlegges i plenum til diskusjon.  

Obligatoriske arbeidskrav:

Det kreves minimum 80% fremmøte i den timeplanfestede undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Studentene skal utarbeide maksimalt 3 gruppearbeider som samles i en mappe. Deltakerne i hver gruppe får samme bedømmelse. Besvarelsen fra mappen teller 100 %. Alle gruppearbeidene må være bestått. Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Utsatt eksamen for de som hadde gyldig fravær og de som strøk på siste ordinære eksamen, avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Forkunnskapskrav

TS200114 Prosjektledelse II Eller tilsvarende dokumentert kompetanse

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Prosjektadministrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering 11.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU