TS300312 - HMS, arbeidsledelse, kulturforståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Arbeidsledelse og arbeidspsykologi:
- motivasjon,
- emosjoner,
- kommunikasjon,
- persepsjon,
- gruppepsykologi,
- personaladministrasjon.

Helse, miljø og sikkerhet:
- Verne og miljøarbeid ombord herunder lover og regler,
- forebyggende helse og sikkerhet,
- sikkerhetskultur,
- nasjonal kulturs innflytelse på sikkerhetskultur,
- beredskapsplanlegging og kriseledelse.
- kunne foreta en arbeidsmiljøkartlegging.

Kulturforståelse:
- Kulturbegrepet (verdier, normer, symboler).
- Forstå hvordan religion, kunst, natur, tid, rom, og mat påvirker selvforståelse, og nasjonal selv-bilde, samt sikkerhetskultur.
- Geert Hofstedes begrepsapparat blir anvendt for å beskrive nasjonale kulturmønste (Individualisme/kollektivisme; maktdistanse usikkerhetsunnvikelse; og maskulinitet/femininitet).
- Herunder obligatorisk deltagelse i gruppeprosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- ha kunnskap om sentrale temaer innen arbeidspsykologi og arbeidsledelse, HMS og kulturforståelse

ha kunnskap om hvilke lover og regler som gjelder i forbindelse med sikkerhet om bord 

sette emnene i faget i en sammenheng med andre fag i studiet

ha forståelse og respekt for kulturmønstre som bestemmer egne og andres handlinger

ha kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innen fagets temaer

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne anvende faglige kunnskaper ervervet i kurset på praktiske problemstillinger

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha utviklet holdninger i forbindelse med sikkerhet og ledelse sett i en kulturell kontekst

kan planlegge og gjennomføre arbeidsledelse og HMS aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid og presentasjoner.

Obligatoriske arbeidskrav:

Gruppeprosjektet må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen i faget. Gjennomført og bestått kurs med 80% frammøte gir kursbevis for HMS-grunnkurs (40 timers kurset). Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2017 09:00 G331
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.