TS201413 - Maritime avtaler og kontraktsrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Innføring i juridisk metode

Avtalerettens særpreg

vilkårene for at en avtale er sluttet,

ugyldige avtaler,

avtaleinngåelse ved fullmakt.

Kontraktsrettens særpreg

hva det innebærer at det er inngått en bindende avtale,

hvilke rettigheter og plikter har partene i et kontraktsforhold,

hvilke sanksjoner som står til partene disposisjon ved mislighold

endringer i partenes ytelser etter at kontrakt er inngått, prestasjonshindringer mv.

Kontraktsretten som fag omfatter alle typer kontrakter, men i dette faget vil maritime kontrakter, og da særlig offshorekontrakter, bli brukt som eksempler ved gjennomgangen av kontraktsretten.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

dokumentere god kunnskap rundt metodikken en skal bruke for å løse juridiske problemer.

dokumentere god kunnskap og forståelse av de lover og regler som skal til før en kontrakt er bindene

bruke juridisk, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

forklare avtalerettens hovedprinsipper herunder vilkårene for at en avtale er sluttet, ugyldige avtaler og avtaleinngåelse ved fullmakt

forklare hva det innebærer at det er inngått en bindende avtale, dvs. hvilke rettigheter og plikter partene har i et kontraktsforhold, herunder

forklare hvilke sanksjoner som står til partene disposisjon ved mislighold, endringer i partenes ytelser etter at kontrakt er inngått, prestasjonshindringer mv.

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

evne til å vurdere om en avtale som er inngått er bindene etter gjeldene regler, hvilke rettigheter og plikter partene har i et kontraktsforhold samt hvilke sanksjoner som står til partene disposisjon ved mislighold endringer i partenes ytelser etter at kontrakt er inngått.

evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning, gruppeøvinger

Mer om vurdering

8 dagers hjemmeeksamen som kan løses i grupper på inntil tre studenter med graderte karakterer

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping Management (SL432)
Shipping management (432SM)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.