TS201213 - Strategi og budsjettering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Visjon, Forretningside og verdivalg.

Situasjonsanalyse

Eksternanalyse.

Strategisk veivalg.

Praktiske eksempel.

Budsjett, prognoser rullerende prognoser

Driftsbudsjett

Innkjøpsbudsjett

Lønnsbudsjett

Likviditetsbudsjett

Balansebudsjett

Investeringsbudsjett

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

redegjøre for begrepsapparatet til strategi og budsjettering

dokumentere inngående kunnskap innenfor fagområdene strategi og enkel budsjettering

bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

detaljert beskrive aktuelle strategiske muligheter samt beskrive budsjettering som et nødvendig styringsverktøy

beskrive aktuelle strategiske muligheter

gi eksempler på praktisk strategiarbeid

gi eksempler på praktisk budsjettarbeide

gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner

bidra aktivt ved utformingen av strategier og budsjett for foretak

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

innsikt mht. den strategiske ledelsesprosessen og sammenhengen mellom strategi og budsjettering

kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig.

kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser.

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

budsjett for foretak

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning - gruppearbeide - selvstudium  

Obligatoriske arbeidskrav:

Bestemmelse om innhold, omfang, tidsrom og innlevering for gruppearbeidene gis av faglærer, men det skal være en muntlig presentasjon av arbeidene på maks 10 minutt, og besvarelsen skal være innlevert til angitt dato

Obligatoriske aktiviteter

  • Oligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappe (60%)

3 timers individuell skriftlig eksamen (40%)

Kandidaten skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. Begge delene må bestås.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):
Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som utsatt eksamen.Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved utsatt eksamen.Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping Management (SL432)
Shipping management (432SM)

Forkunnskapskrav

Studiets opptakskrav

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TS200617 3.5 01.09.2017
TS300717 4.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst NY Skriftlig eksamen 40/100 29.11.2017 09:00
Høst NY Mappevurdering 60/100

Innlevering
29.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.