TS102013 - Innføring i Supply Chain Management

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Innføring i grunnleggende kvantitative emner innenfor logistikk, som prognoser, produksjonsplanlegging og lagerstyring.

Bruk av enkle prognosemetoder

Planlegging på ulike nivåer med ulik detaljeringsgrad og ulik tidshorisont blir gjennomgått, og JIT (Just In Time)

Lean og Theory of Constraints som produksjonsfilosofi diskuteres.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Sentrale begrep og tema i forsyningskjedeledelse (logistikk i et kanalperspektiv)

Anvendelse av de viktigste kvantitative modellene for lagerstyring og produksjonsplanlegging, inkludert EOQ (Economic Order Quantity) - modellen

Grunnprinsippene for ledelse av store og kapitalintensive anskaffelsesprosjekter i relasjon til alternative prosjektorganisasjonsstrategier.

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

skal kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper innen fagområdet med andre.

skal kunne oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

skal ha utviklet evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser ved å samordne aktiviteten i hele forsyningskjeden

skal ha utviklet evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, caseøvinger. Emnet undervises på engelsk eller Norsk.   

Obligatoriske arbeidskrav:

2 obligatoriske innleveringsoppgaver må være bestått for å få ta eksamen.Dersom studenten venter til neste ordinære eksamen må nye obligatoriske arbeidskrav leveres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers individuell skriftlig eksamen. Arbeidskrav må være godkjent

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping Management (SL432)
Shipping management (432SM)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.