TS100316 - Sjøtransport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Skipstyper, skrog og utrustning

Offentlig tilsyn med skip, klassifisering

Innføring i Marpol, Solas og lastelinjekonvensjonen

Generelt om internasjonale konvensjoner som regulerer transport av last til sjøs

Shipping trades

Lasteplanlegging

Organisering av et offshorerederi

Rollefordeling mellom QA og Befraktning

Shipmanagement

Reder/shipmanagement relasjoner

Økonomiske aspekter ved bruk av Shipmanagement

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha kunnskap om aktuelle nasjonale og internasjonale regler knyttet til fartøyers sjødyktighet

kjenne til et skips konstruksjon og utrustning av skip og føring av last, den teknologiske utviklinga innenfor fagområdet og ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser knyttet til fagområdet

kunne selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

redegjøre for en vanlig organisering av et offshorerederi

redegjøre for de forskjellige aktiviteter som er involvert i management og operasjon av skip

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

gjøre rede for internasjonale og nasjonale regler, koder angående bygging og utrustning av skip

gjøre rede for begrep knyttet til beskrivelse av fartøys dimensjoner og form

kunne, gitt et skips anvendelsesområde, beskrive oppbygging av de viktigste elementer som skroget består av og utrustning av et fartøy

kunne anvende internasjonale regler, angående sikker håndtering, stuasje, sikring og transport av last på skip

beskrive lastehåndterings- og sikringsutstyr

forklare inngående hvilket internasjonalt regelverk som definerer kompetansekravene til sjømenn

dokumentere hvordan mønstring av mannskap foregår

beskrive de viktigste elementene i ISM koden, og konsekvensen de har for et rederi

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av drift av skip både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evne å realisere kunnskapen gjennom sin yrkeskarriere

kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sin kunnskap og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, individuelle øvinger 

Obligatoriske arbeidskrav:

2 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Klaas von Dokkum,Ship knowledge
ISBN 978-90-71500-25-1

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 14.12.2017 09:00 Gymsal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.