course-details-portlet

TPG4185 - Formasjonsmekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 75/100
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Reservoargeomekanikk: Innføring i poroelastisitetsteori. Reservoarkompaksjon, lineær elastisk modell, inelastiske effekter. Innsynkning av overflate. Spenningsutvikling under produksjon. Kompaksjon som drivmekanisme. Spenningseffekter på porøsitet og permeabilitet. Kopling til 4D-seismikk. Koplet geomekanisk reservoarsimulering. Borehullsstabilitet: Diagnostikk. Kritiske grenseverdier for slamtetthet for å unngå hullkollaps og tapt sirkulasjon. Effekt av temperatur og slamsammensetning på borehullsstabilitet. Stabilitet til avviksbrønner og horisontale hull. Effekt av plastisitet. Modellering av hullstabilitet. Dannelse av skiferbarrierer rundt forede borehull. Sand- og partikkelproduksjon: Grunnleggende mekanismer. Sandkontroll. Sandprediksjon. Volumetrisk sandproduksjon. Hydraulisk frakturering: Initiering og vekst av hydrauliske sprekker. Termisk frakturering i forbindelse med vanninjeksjon. Bruk av frakturering i stimulering, til spenningsbestemmelse, og til lagring av avfallsstoffer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studentene skal ha forståelse av hvordan spenningsforhold endres som resultat av fluidproduksjon fra (eller -injeksjon i) undergrunnen, og hvordan slike endringer påvirker reservoarutvinning, lagringsegenskaper, og hullstabilitet under boring og produksjon.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne gjennomføre beregninger av reservoarkompaksjon og innsynking, slamvektgrensene for stabil boring, kritisk trykkfall for initiering av sandproduksjon og estimat av produsert sandmengde, samt brønntrykk for initiering av hydraulisk frakturering.

Generell kompetanse:
Studentene skal utvikle evner til tverrfaglig problemløsning og samarbeid, samt høste erfaring i å presentere eget arbeid.

Digital komponent:
Gjennom gruppearbeid vil studentene lære å bruke og bygge enkle modeller med et endelig element geomekanisk modelleringsverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og semesterprosjekt. Det er obligatoriske regneøvinger gjennom semesteret. Studentene skal gjennomføre et semesterprosjekt (i grupper) og presentere resultatene av dette arbeidet muntlig og skriftlig. Dette arbeidet er obligatorisk, og teller 25 % ved fastsettelse av karakteren. Undervisningen foregår på engelsk dersom utenlandske masterstudenter velger emnet. Emneevaluering foretas av en referansegruppe blant studentene i samarbeid med faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (75 %) og obligatorisk gruppeprosjekt (25 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Anbefalt lærebok: Fjær, E., Holt, R.M., Horsrud, P., Raaen, A.M., Risnes, R.: "Petroleum Related Rock Mechanics", Elsevier 2008.
Pensum vil bli spesifisert ved undervisningsstart.
Presentasjoner fra forelesninger gjøres tilgjengelig.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4054 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Formasjonsevaluering
  • Bergmekanikk
  • Dypboringsteknikk
  • Petroleumsteknologi
  • Geoteknikk
  • Geofysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 75/100 02.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 75/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU