TPG4175 - Petrofysikk - Boreholslogging, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Dette kurset er eit "må ha" kurs for alle som vil arbeide med petroleumsfag i industrien. Brønndataene gjev svar som ein må ha for å evaluere eit felt. Grunnleggande petrofysiske begrep og likningar. Dei viktigaste klassiske logge-metodane i borehol: Måling av resistivitet, naturleg gammastråling, nøytronporøsitet, tettleik, midlare atomnummer, Pe, akustiske målingar, måling av formasjonstrykk. Målemiljø og geometriske forhold i eit borehol - korrigering av dataene for slike faktorar. Nukleær magnetisk resonans, NMR. Dielektriske eigenskapar. Samanheng mellom dei målte parametrane og bergartanes porøsitet, permeabilitet, væske/gass-metning, litologi (bergartstypar) og leirinnhald. Bruk av kjernedata. I øvingsopplegget blir det lagt stor vekt på arbeid med tolking av loggdata.

Læringsutbytte

Ingress:
- Faget gjev innsikt kva rolle målingar i borehol har for utforsking av petroleumsreservoar. Faget lærar studentane å forstå klassiske målemetodar og å bruke desse til å finne sentrale bergartsparametrar som porøsitet, permeabilitet og vassmetning og kva bergart ein har.

Kunnskapar:
Studentane lærer å forstå og bruke følgjande:
- Grunnleggande petrofysiske begrep og likningar. Korleis oppbygginga av ein bergart innverkar på målingane våre og på sentrale petrofysiske parametrar som porøsitet, permeabilitet og metning.
- Dei viktigaste klassiske logge-metodane i borehol: Måling av resistivitet, naturleg gammastråling, nøytronporøsitet, densitet, fotoelektrisk absorbsjonsindeks, Pe, akustiske målingar, måling av formasjonstrykk.
- Målemiljø og geometriske forhold i eit borehol - korrigering av dataene for slike faktorar.
- Nukleær magnetisk resonans, NMR. Dielektriske eigenskapar. Samanheng mellom dei målte parametrane og bergartanes porøsitet, permeabilitet, væske/gass-metning, litologi (bergartstypar) og leirinnhald.

Ferdigheiter:
- Studentane skal kunne forstå og gjere ei enkel tolking av dei vanlegaste loggmålingane ein gjer i borehol. Dei skal kunne finne hovedtrekka i litologi, porøsitet, metning og permeabilitet og finne og rekne ut kor mykje ein har av forskjellige fluidtypar - olje, gass og vatn.

Generell kompetanse:
- Gjennom gruppearbeid lærer studentane å samarbeide og å vise ansvar for sin del av øvingsarbeidet.
- Ved å arbeide med verkelege data frå felt i drift, lærer studentane å forstå at verkelege data kan vere usikre, og at ein må vise skjønn og forståing for å finne gode svar på tolkingsproblema.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar og gruppe-arbeid. Obligatoriske øvingar. Emnet blir undervist på engelsk dersom internasjonale masterstudentar vel emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsett eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftleg eksamen bli endra til munnleg eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium, forelesingsnotatar, korreksjonsdiagram. Artiklar. Loggdata frå Nordsjøen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4050 7.5
TPG5120 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 15.01.2018 13:50 DI42 , Datasal 10349, bygg 10 , Storhall del 2
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.