TPG4170 - Reservoarseismikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

P- og S-bølger i isotrope og anisotrope bergarter. Prinsipp for måling av lydhastigheter i laboratoriet. Enkle bergartsfysiske modeller, i hovedsak bygget på Biot-Gassmann's poroelastiske teori og kritisk porøsitetsbegrepet. Observerte og modellerte sammenhenger mellom seismiske hastigheter og porøsitet, litologi, fluidmetning, og mekaniske spenninger/poretrykk. Seismiske amplitudevariasjoner som funksjon av kildemottaker avstand (AVO/AVA). Inversjon av seismiske data. Sammenheng mellom brønnobservasjoner og seismkk. Havbunnsseismikk. Reservoarovervåkning ved bruk av repeterte (4D) seismiske målinger.

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført kurs ha utviklet kompetanse og ferdigheter innenfor kvantitativ analyse av seismiske data.

Kunnskap:
Etter gjennomført kurs skal studentene ha grunnleggende kjennskap til bergartsfysiske modeller og sammenhenger som relaterer seismiske parametere til bergartens porøsitet, mineralsammensetning og fluidegenskaper, samt hvordan endringer i ytre betingelser som spenninger, poretrykk og temperatur påvirker seismiske egenskaper. De skal også ha grunnleggende kjennskap til metoder for beregning av refleksjonskoeffisienter fra seismiske data, samt mulige feilkilder og begrensninger. Studentene skal også forstå hvordan refleksjonskoeffisienter benyttes til beregning av bergartsparametere og hydrokarbonindikatorer. De skal kjenne prinsippene bak og anvendelsen av ulike seismiske datasett, 4C og 4D, kan benyttes for å løse problemstillinger i undergrunnen.

Ferdigheter:
Studentene skal etter endt lurs kunne velge og anvende bergartsfysiske modeller for å analysere og prediktere seismisk refleksjons respons. De skal også kunne velge relevant seismisk analyse metode og anvende enkle verktøy som bland annet AVO analyse og inversjon på ulike typer seismiske data.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium og artikler fra bøker og tidsskrift.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4047 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 23.05.2018 09:00 E4
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.