course-details-portlet

TPG4170 - Reservoarseismikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

P- og S-bølger i isotrope og anisotrope bergarter. Prinsipp for måling av lydhastigheter i laboratoriet. Enkle bergartsfysiske modeller, i hovedsak bygget på Biot-Gassmann's poroelastiske teori og kritisk porøsitetsbegrepet. Observerte og modellerte sammenhenger mellom seismiske hastigheter og porøsitet, litologi, fluidmetning, og mekaniske spenninger/poretrykk. Teori og analyse prinsipper av seismiske amplituder som funksjon av kilde og mottaker avstand (AVO/AVA) og inversjon av seismiske data. Sammenhengen mellom brønnmålinger og seismiske målinger. Teori og analyse prinsipper for overvåkning av undergrunnen ved bruk av repeterte (4D) seismiske målinger gjennom kalender tid og havbunnsseismikk.

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne ha utviklet kompetanse og ferdigheter innenfor kvantitativ analyse av seismiske data.

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studentene ha grunnleggende kjennskap til bergartsfysiske modeller og sammenhenger som relaterer seismiske parametere til bergartens porøsitet, mineralsammensetning og fluidegenskaper, samt hvordan endringer i ytre betingelser som spenninger, poretrykk og temperatur påvirker seismiske parametere. De skal også ha grunnleggende kjennskap til metoder for beregning av refleksjonskoeffisienter fra seismiske data, samt mulige feilkilder og begrensninger. Studentene skal også forstå hvordan seismisk amplituderespons kan benyttes til beregning av seismiske parametere, bergartsparametere og hydrokarbonindikatorer. De skal kjenne prinsippene bak og anvendelsen av ulike seismiske datasett (2-D, 3-D, 4-D og 4-C seismikk), og hvordan disse kan benyttes til å løse problemstillinger i undergrunnen.

Ferdigheter:
Studentene skal etter gjennomført emne kunne velge og anvende bergartsfysiske modeller til analyse og prediksjon av seismiske parametere og seismisk refleksjonsrespons. De skal også kunne velge relevant seismisk analysemetode og anvende programvare til blant annet AVO-analyse og inversjon av seismiske data. Studentene forventes å kunne praktisk implementere bergarts- og seismiske modeller gjennom programmering for videre analyse med brønn og seismiske data.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger samt øving i data lab ved bruk av programvare for analyse av brønn og seismikk. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet. Emneevaluering ved referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studentene forventes å ha grunnleggende programmeringskunnskaper som f.eks. python, matlab, C++ etc.

Kursmateriell

Kompendium og artikler fra bøker og tidsskrift.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4047 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt geofysikk - Seismikk
  • Seismikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 19.05.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU