course-details-portlet

TPG4170 - Bergartsfysikk og geofysisk overvåking

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

P- og S-bølgeutbredelse i isotrope og anisotrope bergarter. Prinsipp for måling av lydhastigheter i laboratoriet. Grunnleggende bergartsfysiske modeller, i hovedsak bygget på Biot-Gassmanns poroelastiske teori, effektiv medium teori og kritisk porøsitetsbegrepet. Observerte og modellerte bergartsfysiske sammenhenger mellom seismiske hastigheter og porøsitet, litologi, fluidmetning, og mekaniske spenninger/poretrykk. Blant de geofysiske teknikkene er teori og praksis for seismisk amplitudeanalyse som funksjon av kilde- og mottaker-distanse (AVO/AVA) og seismisk inversjon. Sammenhengen mellom brønn- og seismiske målinger. Teori og analyse prinsipper for overvåkning av undergrunnen ved bruk av repeterte (4-D) geofysiske feltmålinger gjennom kalendertid og havbunnsseismikk (4 komponent sensor seismikk (4-C)). Kombinasjon av grunnleggende bergfysikkteori og 4D-seismiske attributter til å belyse overvåkingspotensialet knyttet til underjordisk karbonfangst og -lagringsteknologi med mål om å redusere menneskeskapte CO2-utslipp.

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne ha utviklet kompetanse og ferdigheter innenfor kvantitativ analyse av seismiske data.

Kunnskap: Etter gjennomført emne skal studentene ha grunnleggende kjennskap til bergartsfysiske modeller og sammenhenger som relaterer seismiske parametere til bergartens porøsitet, mineralsammensetning og fluidegenskaper, samt hvordan endringer i ytre betingelser som spenninger, poretrykk og temperatur påvirker seismiske parametere. De forventes at de forstår grunnleggende metoder for beregning av refleksjonskoeffisienter fra seismiske data, deres gyldighet og mulige feilkilder. Studentene skal også forstå hvordan seismisk amplituderespons kan benyttes til beregning av seismiske parametere, bergartsparametere og hydrokarbonindikatorer. De skal kjenne prinsippene bak og anvendelsen av ulike seismiske datasett (2-D, 3-D, 4-D og 4-C seismikk), og hvordan disse kan benyttes til å løse problemstillinger i undergrunnen.

Ferdigheter: Studentene skal etter gjennomført emne kunne velge og anvende bergartsfysiske modeller til analyse og prediksjon av seismiske parametere og seismisk refleksjonsrespons relatert til injeksjon av CO2 i undergrunnen. De skal også kunne velge relevant seismisk analysemetode og anvende programvare til blant annet AVO-analyse og inversjon av seismiske data. Studentene forventes å kunne implementere grunnelementer i praksis innenfor bergartsfysiske og seismiske modeller gjennom programmering til f.eks. CCS analyse og sammenligning med repeterte seismiske feltmålinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger samt data lab øving ved bruk av programvare for analyse av brønn- og seismiske data. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale studenter velger emnet. Emneevaluering skjer gjennom en student referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studentene forventes å ha grunnleggende programmeringskunnskaper i f.eks. Python, Matlab og /eller C++ etc.

Kursmateriell

Bøker, kompendium og artikler fra bøker og tidsskrifter.

Anbefalt bok: Seismic Amplitude: An interpreter's Handbook, by Rob Simm and Mike Bacon, Cambridge University Press.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4047 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt geofysikk
  • Seismikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 01.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU