course-details-portlet

TPG4160 - Reservoarsimulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 75/100
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Emnet utvikler partielle differensialligninger for enfase og flerfase strømning i porøse materialer, og numeriske løsningsmetoder av disse ved hjelp av differansemetoder. Temaoversikt: Oppsummering av viktige bergarts- og fluidegenskaper. Utledning av partielle differensialligninger. Numerisk løsning ved bruk av differansemetoder. Metoder for løsning av ikkelineære og lineære ligningssystemer. Modelltyper.

Læringsutbytte

Ingress:
Emnet skal gi grunnlaget for matematisk simulering av strømning i petroleumsreservoarer.

Kunnskaper:
Studentene skal forstå partielle differensialligninger for enfase og flerfase strømning i porøse materialer, og numeriske løsningsmetoder av disse ved hjelp av differansemetoder.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne bruke vanlige modellverktøy for numerisk prediksjon av reservoaroppførsel under produksjon av olje og gass.

Generell kompetanse:
Studentene skal kunne utledning av ligninger for strømning i porøse media, og numerisk løsning av disse ved hjelp av endelig differansemetoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske simuleringsøvinger og gruppearbeid. Undervisningen foregår på engelsk. Emnet vil bli evaluert av studentene igjennom en referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (75 %) og obligatoriske øvinger/gruppearbeid (25 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4042 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Reservoarteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 75/100 04.06.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 75/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU