course-details-portlet

TPG4135 - Produksjonsteknologi - Feltprosessering og -systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Prosess-systemer for olje og gass, rørstrøm, pumper og pumping, gasskompresjon, varmeovergang og varmevekslere, separasjonsberegninger, separatorer for gass/olje og olje/vann, gasshydrater, gasstørking, måleteknikk, prosess-simulering.

Læringsutbytte

Ingress:
Studenten skal ha kunnskaper om strømning og behandling av olje, gass, kondensat og vann på plattformer, undervannsinstallasjoner og ilandføringsterminaler.

Kunnskaper:
Studenten skal ha forståelse av hovedtrekkene i hydrokarbon produksjonsystemer inkludert strømning i rørledninger, separasjon av olje, gass og vann, pumping av olje, kondensat og vann, kompresjon av gass, gasshydrater, tørking av gass og fjerning av sure gasser. Prosjektering av utstyrspakker og/eller større prosesseringsenheter skal inngå i studentens forståelse. Videre skal studenten ha forståelse av grunnleggende instrumentering og hvilke krav som stilles til egenskapene til olje, gass og vann for transport og/eller injeksjon.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne gjennomføre beregninger på trykktap og temperatur i rørledninger, størrelse av separatorer, effekten til pumper og kompressorer, mengde kjemikalier for å hindre hydratblokkeringer, størrelse på kolonner for tørking av gass samt fjerning av sure gasser. Studenten skal kunne gjennomføre prosessimuleringer av enkeltutstyr og/eller hele prosesser. Videre skal studenten kunne foreslå tekniske løsninger for utbygging av forskjellige felt under planlegging. Noen regneverktøy som vanligvis brukes er Excel, Excel VBA og HYSYS, men andre verktøy er også brukt.

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne innhente relevante data og informasjon for prosessberegninger samt kunne forstå samspillet mellom de tekniske profesjonene involvert i feltutvikling, -utbygging og drift.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. En referansegruppe skal etableres for å evaluere utdanning i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4030 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Petroleumsproduksjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU