TPG4135 - Produksjonsteknologi - Feltprosessering og -systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Prosess-systemer for olje og gass, sikkerhet, rørstrøm, pumper og pumping, gasskompresjon, varmeovergang og varmevekslere, separasjonsberekninger, separatorer for gass/olje og olje/vann, gasshydrater, gasstørking, måleteknikk, prosess-simulering.

Læringsutbytte

Ingress:
Studenten skal ha kunnskaper om strømning og behandling av olje, gass, kondensat og vann på plattformer, undervannsinstallasjoner og ilandføringsterminaler.

Kunnskaper:
Studenten skal ha forståelse av hovedtrekkene i feltutbygging inkludert strømning i rørledninger, separasjon av olje, gass og vann, pumping av olje, kondensat og vann, kompresjon av gass, strømningshindringer som hydrater, tørking av gass og fjerning av sure gasser. Prosjektering av utstyrspakker og/eller større prosesseringsenheter skal inngå i studentens forståelse. Videre skal studenten ha forståelse av grunnleggende instrumentering og hvilke krav som stilles til egenskapene til olje, gass og vann for transport og/eller injeksjon. Studenten skal også kjenne til grunnleggende sikkerhetsbetraktninger i olje- og gassindustrien.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne gjennomføre beregninger på trykktap og temperatur i rørledninger, størrelse av separatorer, effekten til pumper og kompressorer, mengde kjemikalier for å hindre hydratblokkeringer, størrelse på kolonner for tørking av gass samt fjerning av sure gasser. Studenten skal kunne gjennomføre prosessimuleringer av enkeltutstyr og/eller hele prosesser. Videre skal studenten kunne foreslå tekniske løsninger for utbygging av forskjellige felt under planlegging.

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne innhente relevante data og informasjon for prosessberegninger samt kunne forstå samspillet mellom de tekniske profesjonene involvert i feltutvikling, -utbygging og drift.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og frivillige øvinger.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4030 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09.06.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.