course-details-portlet

TPG4115 - Bestemmelse av reservoaregenskaper ved laboratoriemålinger og brønntesting

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 15/100
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer A
Rapport 15/100

Faglig innhold

Kjerneanalyse: Permeabilitet og porøsitet. Væskeegenskaper: tetthet, viskositet. Grenseflatespenninger. Fuktegenskaper. Kapillærtrykk. Resistivitetsmålinger. Oppskalering av kjernemålinger til reservoarforhold ved bruk av gjennomsnittsverdier, Leveretts J-kurve og korrelasjoner. Relativ permeabilitet. Residuelle metninger. To-fase strømning.
Brønntesting: Diffusivitetsligningen. Trykkfall og trykkoppbyggingstester for vertikale og horisontale brønner. Estimering av reservoarvolum. Flytregimer og diagnostikkplot. Oppsprukne brønner og oppsprukne reservoarer. Gassreservoarer.

Læringsutbytte

Ingress:
Studentene skal lære grunnleggende teori for bestemmelse av reservoaregenskaper ved brønntester og kjerneanalyse.

Kunnskaper:
Studentene skal forstå hvordan bergartens egenskaper påvirker en- og to-fase strømning i undergrunnsreservoarer.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne tolke brønntester og utføre grunnleggende målinger i en kjernelab.

Digital komponent: Studentene skal forstå hvordan de bruker Excel eller programvarer for problemløsning i brønntesting. Bruk av Sendra i kjerneanalyse.

Generell kompetanse:
Man tar sikte på å legge et solid fundament for videre studier i reservoarteknikk og beslektede fagområder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regne- og laboratorieøvinger. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet.
Emneevaluering gjennomføres av en referansegruppe som gir studentenes tilbakemeldinger til emneansvarlig/koordinator.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår hjemmeeksamen (70%) og obligatoriske øvinger/rapport (30%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Colin McPhee, Jules Reed og Izaskun Zubizarreta: Core Analysis: A Best Practice Guide, Elsevier, 2015.
Torsæter, O. og Abtahi, M.: Experimental Reservoir Engineering. IPT, 2004.
Jelmert, T.A.: Introductory well testing, http://bookboon.com/en/introductory-well-testingebook
Horne, R.N.: Modern Well Test Analysis: A ComputerAided Approach.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4015 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Reservoarteknikk
  • Bergteknologi
  • Borehullslogging
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100 A

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Øving 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Rapport 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Øving 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU