TOGT2001 - Undervannsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Boring av undervannsbrønner, prosedyre og utfordringer knyttet til operasjoner fra flytende fartøy. Oversikt over alternative løsninger for feltutbygging og kriterier som påvirker valg. Elementer i undervanns-produksjonssystemer. Design av brønnhodesystemer, brønnfundament, ventiltre-konfigurasjon, manifold- og rørsystemer, havbunnsbaserte pumpe-, kompresjons-, prosessering-system, hydraulikksystem, strømforsyningssystem og kontrollsystemer for undervannsinstallasjoner. ROV-teknologi og metoder for installasjon, endringer og vedlikehold av undervannsinstallasjoner. Brønnintegritet, sikkerhet- og pålitelighetsbetraktninger. Trend og fremtidig teknologiutvikling for undervannsinstallasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kjennskap til:
- System og metode for installasjon, endring og vedlikehold av undervannsbrønner.
- Ulike metoder for undervannsproduksjon.
- Komponenter og systemer i undervannsanlegg.
- Risikobaserte analyser (RBI) og relevante trussler for undervanns olje- og gassproduksjon.

Ferdigheter:
Studenten kan utføre:
- Evaluere og analyse av alternative utbyggingsløsninger ut fra gitte rammebetingelser.
- Enkel design av brønnhodesystem
- Karakterisering av korrosjonsskader og beregning av levetid for undervannsinstallasjoner.
- Definere krav til brønnintegritet over brønnens levetid.
- Vurdering av alternative metoder for brønnvedlikehold.
- Kunne utføre enkle risikobaserte analyser (RBI) for olje- og gassinstallasjoner på havbunnen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk prosjekt

Mer om vurdering

Obligatorisk prosjekt skal gjennomføres og skal være godkjent for å gå opp til eksamen.

 

Utsatt eksamen: august

Utsatt eksamen kan bli gjennomført som muntlig eksamen hvis emneansvarlig finner det hensiktsmessig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, olje- og gassteknologi, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Forelesningsmateriell (powerpoint)

Støttelitteratur:

Y. Bai, Q. Bai “Subsea Engineering”, 2012 (elektronisk på UB);
Y. Bai, Q. Bai “Subsea Pipelines and Risers” 2005 (elektronisk på UB);

Ptil og DNV GL rapport “Subsea facilities developments, incidents and future trends” 2014 (Report no. 2014-0113, rev 03, doc.no 18IM1UH-4)(elektronsik på www.ptil.no);

MARINTEK and 4Subsea “Handbook on Design and Operation of Flexible Pipes” 2014 (elektronisk på UB)


Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.