course-details-portlet

TN301312 - Maritim kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig/praktisk eksamen 100/100 1 dager E

Faglig innhold

GMDSS delsystemer og utstyr MF/HF/VHF sendere og mottakere for telefoni og teleks, Digital selektiv oppkalling (DSC). Satellittkommunikasjonsutstyr (SES\'s), Nødradiopeilesendere (EPIRB\'s), Radartranspondere (SART), Strømforsyninger, Antenner, Navtex. Innstilling og praktisk bruk og prøving av utstyret.. Radioreglement som gjelder bruk av forannevnte radioutstyr. Publikasjon. Ekspedisjon. Nød- og sikkerhetstrafikk.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

 • Inngående kunnskap innen maritim kommunikasjon i henhold til
  • STCW kapittel IV/2, STCW kode A-IV/2
  • IMO modellkurs 1.25
 • Inngående kunnskaper om nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til maritim kommunikasjon
 • Forstå oppbygningen av norsk og internasjonal maritim redningstjeneste

Læringsutbytte - Ferdigheter:

 • Kunne sende og motta informasjon ved hjelp av GMDSS undersystem og utstyr.
 • Kunne alarmere effektivt i en nødsituasjon uavhengig av havområde.
 • Utføre sine oppgaver i henhold til prinsipp for god radiovakt.
 • Kunne anvende gjeldende internasjonalt planverk (IAMSAR Manual) som støtte i søk og redningsoperasjoner.
 • Kommunisere muntlig og skriftlig på Engelsk

Læringsutbytte - Kompetanse:

 • Kunne formidle fagkunnskap innenfor fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • GOC/GMDSS Sertifikat utstedt av Telenor Maritim Radio, - krav for å løse navigatørsertifikat
 • Gjennomføre testing av radiostasjonen i henhold til internasjonale og nasjonale krav.
 • Kunne yte radioservice i nødsituasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, skriftlige og praktiske øvinger, gruppeoppgaver, simulator og radio trening på skolen, hjemmeoppgaver, SAR (Search and Rescue) øvelser.

Det er krav til fremmøte på forelesninger og labøvelser.

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Krav om 80 % oppmøte
 • Godkjent 3 SAR simulatorøvelser.
 • Bestått skriftlig arbeidskrav fra Telenor

Eksamen

 • Praktisk/muntlig eksamen på radiolab.

Obligatoriske aktiviteter

 • SAR kurs
 • Multiple choice (online Telenor)

Mer om vurdering

Gjennomført og bestått minst 3 SAR øvelser på navigasjonssimulator - del av TN303012 Navigasjon 4).

Det er krav om 80% oppmøte på LAB og Simulator.

Obligatorisk skriftlig arbeidskrav fra Telenor.

En praktisk/muntlig eksamen, som foregår på skolens radio lab - gjennomføres med sensor fra Telenor. Studenter må betale sertifiseringsgebyret til Telenor for å få løst ut sertifikatet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Forkunnskapskrav

VHF - SRC sertifikat, ROC/GMDSS Seritifikat eller godkjent arbeidskrav SRC TN101810

Kursmateriell

Gjeldende og oppdatert utgave av Admiralty List of Radio Signals Vol. 5

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig/praktisk eksamen (1) 100/100 E 12.12.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig/praktisk eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) 12. - 16. desember.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU