TN301312 - Maritim kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 55 minutter

Faglig innhold

GMDSS delsystemer og utstyr

MF/HF/VHF sendere og mottakere for telefoni og teleks,

Digital selektiv oppkalling (DSC).

Satellittkommunikasjonsutstyr (SES\'s),

Nødradiopeilesendere (EPIRB\'s),

Radartranspondere (SART),

Strømforsyninger,

Antenner,

Navtex.

Innstilling og praktisk bruk og prøving av utstyret..

Radioreglement som gjelder bruk av forannevnte radioutstyr.

Publikasjon.

Ekspedisjon.

Nød- og sikkerhetstrafikk.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha inngående kunnskap innen maritim kommunikajson i henhold til STCW kapittel IV/2, STCW kode A-IV/2 og IMO modellkurs 1.25

ha inngående kunnskaper om nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til maritim kommunikasjon

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne sende og motta informasjon ved hjelp av GMDSS undersystem og utstyr

kunne yte radioservice i nødsituasjoner

utføre sine oppgaver i henhold til prinsipp for god radiovakt

kommunisere muntlig og skriftlig på Engelsk

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kunne formidle fagkunnskap innenfor fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

GOC/GMDSS Sertifikat utstedt av Telenor Maritim Radio, - krav for å løse navigatørsertifikat

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

 Forelesninger, skriftlige og praktiske  øvinger, simulator og radio rom trening på skolen, hjemmeoppgaver,  SAR (Search and Rescue) øvelser.
 Det er obligatorisk fremmøte til forelesningene og de praktiske øvingene.   

Obligatoriske arbeidskrav:

Skriftlig test på 3 timer i faget skal være besått med min. 70% for å kunne gå opp i praktisk/muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 SAR øvelser på navigasjonssimulator
  • 3 timers skriftlig prøve

Mer om vurdering

Bestått minst 3 SAR øvelser på navigasjonssimulator - del av TN303012 Navigasjon 4).
Obligatorisk skriftlig arbeidskrav (3 timer) fra Telenor.
En praktisk/muntlig eksamen, som foregår på skolens radio lab., med sensor fra Telenor. Studenter må betale sertifiseringsgebyret til Telenor for å få løst ut sertifikatet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)

Forkunnskapskrav

VHF - SRC sertifikat, ROC/GMDSS Seritifikat eller godkjent arbeidskrav SRC TN101810

Kursmateriell

Gjeldende og oppdatert utgave av Admiralty List of Radio Signals Vol. 5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen** 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** 4 dager - Radiolab
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.