course-details-portlet

TN203611-002 - Navigasjon 3-Seilas og Manøvrering (simulator)

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen - Simulator 70/100
Skriftlig refleksjonsnotat, ruteplan og dagbøker til hver øvelse 30/100

Faglig innhold

Kurset dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW Kapittel II, seksjon A-II/2, funksjon Navigasjon på ledelsesnivået innenfor de emnene som er listet nedenfor.

 • Nautisk publikasjoner (sjøkart, losbeskrivelser, tidevannstabeller, strømatlas, fyrlister, etc.)
 • ECDIS
 • Rate of Turn (ROT) og parallellindeksering (PI)
 • Manøverkarakterestikker og standard manøverprøver
 • Gruntvann- og kanaleffekt/ Operasjon i trange farvann og kanaler
 • Fortøynings- og ankringsarrangement
 • Tauing og bruk av taubåter
 • Operasjon i is (Polar Code Basic kurs)
 • Planlegging av oversjøiske og kystnære seilaser
 • Risikovurdering, samt vurdering av nødvendige marginer for sikker seilas
 • Dagbokføring og dokumentasjon av reisen
 • Etablering av vakt- og brorutiner
 • VTS, lostjenester, overvåkning og rapporteringsregimer
 • Tolking av sjøveisregler og forskjellige case knyttet til kollisjoner og brudd på sjøveisreglene.

Læringsutbytte

• Ha inngående kunnskap innen navigasjon og fremføring av skip i henhold til STCW kap. II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon "Navigasjon på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon Navigasjon på ledelsesnivået". • Ha inngående kunnskap om metoder for sikker fremføring av forskjellige typer skip under forskjellige forhold og farvann, samt nasjonale og internasjonale regler knyttet til seilasen og dokumentasjon av denne. • Kjenne til planlegging av seilas og fremføring av skip i et historisk perspektiv, den teknologiske utviklingen og ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske- og -konomiske konsekvenser knyttet til fremføring av skip til sjøs. • Kunne selvstendig oppdatere sin kunnskap inne fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis. • Anvende og vurdere nautiske publikasjoner som kreves for planlegging av reisen. • Anvende metoder for planlegging av seilas i forskjellige farvann, innkludert krevende former for kystfarvann. • Benytte simulator til å demonstrere bruk av ECDIS til å opprettholde navigeringens sikkerhet • Anvende metoder for sikkring av seilasen, ved hjelp av elektroniske instrumenter og visuelle observasjoner. • Vurdere og beregne skipets påvirkning av gruntvannseffekt. • Vurdere og beregne skipets miljøpåvirkning, samt behovet for taubåter. • Redegjøre for metoder og prosedyrer for fortøyning og ankring. • Ha generell kunnskap om forskjellige maritime operasjoner, inklusivt offshore. • Vurdere faremoment ved seilas i isfarvann. • Redegjøre for forskjellige rapporteringsregimer og dokumentasjon av reisen, innkludert bruk av los. • Manøvrere og håndtere forskjellige skip under alle forhold. • Beregne effekten av tidevann på skipets klaring til sjøbunn. • Være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evne å realisere denne kunnskapen gjennom sin yrkeskarriere til sjøs. • Delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Faget består av en serie simulator og lab øvelser. Alle øvelser skal være gjennomført og godkjent for å gå opp til eksamen

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Karakter A - F settes basert på

 1. Vurdering av innlevert skriftlig refleksjonsnotat til hver øvelse (30%)
 2. Gjennomført eksamensoppgave i simulator (70%)

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Nautikk (353MN) Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Norvald Kjerstad, 2017 Fremføring av skip med navigasjonskontroll Norvald Kjerstad, 2016 Navigasjon for maritime studier

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig refleksjonsnotat, ruteplan og dagbøker til hver øvelse 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Praktisk eksamen - Simulator 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig refleksjonsnotat, ruteplan og dagbøker til hver øvelse 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen - Simulator 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU