TN203611-001 - Navigasjon 3-Seilas og Manøvrering (skriftlig)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

-Nautisk publikasjoner (sjøkart, losbeskrivelser, tidevannstabeller, strømatlas, fyrlister, etc.)
-ECDIS
-Rate of Turn (ROT) og parallellindeksering (PI)
-Manøverkarakterestikker og standard manøverprøver
-Gruntvann- og kanaleffekt
-Operasjon i trange farvann og kanaler
-Fortøynings- og ankringsarrangement, inkl. offshoresystemer
-Tauing og bruk av taubåter
-Operasjon i is
-Operasjon i hardtvær
-Planlegging av oversjøiske og kystnære seilaser
-Risikovurdering, samt vurdering av nødvendige marginer for sikker seilas
-Dagbokføring og dokumentasjon av reisen
-Etablering av vakt- og brorutiner, samt bruk av los
-VTS, lostjenester, overvåkning og rapporteringsregimer
-Skipet i krig og krisesituasjoner (Naval Co-operation And Guidance for Shipping)
-Tolking av sjøveisregler og forskjellige case knyttet til kollisjoner og brudd på sjøveisreglene.

Kurset dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW Kapittel II, seksjon A-II/2, funksjon Navigasjon på ledelsesnivået innenfor de emnene som er listet nedenfor.

Læringsutbytte

-ha inngående kunnskap innen navigasjon og fremføring av skip i henhold til STCW kap. II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon "Navigasjon på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon Navigasjon på ledelsesnivået".
-ha inngående kunnskap om metoder for sikker fremføring av forskjellige typer skip under forskjellige forhold og farvann, samt nasjonale og internasjonale regler knyttet til seilasen og dokumentasjon av denne.
-kjenne til planlegging av seilas og fremføring av skip i et historisk perspektiv, den teknologiske utviklingen og ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske- og -konomiske konsekvenser knyttet til fremføring av skip til sjøs.
-kunne selvstendig oppdatere sin kunnskap inne fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis.

-anvende og vurdere nautiske publikasjoner som kreves for planlegging av reisen.
-anvende metoder for planlegging av seilas i forskjellige farvann, innkludert krevende former for kystfarvann.
-benytte simulator til å demonstrere bruk av ECDIS til å opprettholde navigeringens sikkerhet
-anvende metoder for sikkring av seilasen, ved hjelp av elektroniske instrumenter og visuelle observasjoner.
-vurdere og beregne skipets påvirkning av gruntvannseffekt.
-vurdere og beregne skipets miljøpåvirkning, samt behovet for taubåter.
-redegjøre for metoder og prosedyrer for fortøyning og ankring.
-ha generell kunnskap om forskjellige maritime operasjoner, inklusivt offshore.
-vurdere faremoment ved seilas i isfarvann.
-redegjøre for forskjellige rapporteringsregimer og dokumentasjon av reisen, innkludert bruk av los.
-manøvrere og håndtere forskjellige skip under alle forhold.
-beregne effekten av tidevann på skipets klaring til sjøbunn.

-være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evne å realisere denne kunnskapen gjennom sin yrkeskarriere til sjøs.
-delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.
Læringsformer og aktiviteter

Forelesning; case-studier; skriftlige øvinger; simulator

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.