course-details-portlet

TN101708 - Navigasjon 2 - navigasjonssystemer

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 4/15
Skriftlig eksamen 11/15 4 timer

Faglig innhold

Radar /ARPA

Kompass- / Gyro systemer

Satellittnavigasjonssystemer

Landbaserte navigasjonssystemer

Elektroniske kartsystemer

AIS

Ekkolodd

Styrekontrollsystemer

Kandidaten vil ved tilfredstillende gjennomføring av ECDIS/AIS delen av faget få utstedt ECDIS/AIS kursbevis som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.  Faget dekker kravet til teoretiske kunnskaper i STCW kapittel II seksjon A-II/1-2.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha inngående kunnskap innen fartøyets navigasjonssystemer i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon Navigasjon på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon¿Navigasjon på ledelsesnivået"

ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til fartøyets navigasjonsutrustning

    

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til fartøyets navigasjonsutrustning.

kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å navigere skip, sikkert og effektivt og bidra til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid.

kunne demonstrere grunnleggende kunnskap og forståelse for de vanligste moderne elektroniske navigasjonssystemer som benyttes ombord på skip

kunne gjennomføre posisjonsbestemmelse og sikker navigering ved hjelp av moderne elektroniske navigasjonssystemer

    

Læringsutbytte - Kompetanse:

kunne formidle kunnskap innen fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, laboratorie øvinger, CBT, simulator      

Obligatoriske arbeidskrav:

Minimum 80% deltakelse på simulator øvinger. 
Obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne avlegge eksamen (antall innleveringer oppgis ved kursstart). Ikt-verktøy skal benyttes i løsningene. Godkjente innleveringer gir adgang til første ordinære eksamen, samt første ny og utsatt eksamen. Ved neste ordinære eksamen, må nye obligatoriske oppgaver innleveres. Obligatoriske arbeidskrav/deltakelse med gruppebesvarelse:Til eksamen skal gruppebesvarelsen tas med og vedlegges den individuelle besvarelsen. Hvis studenten venter til neste ordinære slutteksamen, må ny gruppeoppgave besvares, innleveres og godkjennes. Emner/Tema med krav om deltakelse:Deltakelse prosent oppgis for hvert enkelt Tema som har slike krav

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav 1 (simulator)
  • Obligatorisk arbeidskrav 2 (skriftlig eksamen)

Mer om vurdering

Navigasjonssystemer: 4 timers skriftlig eksamen - 8 studiepoeng

Simulator: Praktisk eksamen på navigasjonssimulator - 3 studiepoeng

Alle eksamener må være bestått for å bestå faget. Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Norvald Kjerstad: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer for maritime studier 4 utg., Tapir (2010), ISBN: 978-82-519-2684-3

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 11/15 01.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Praktisk eksamen 4/15
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 11/15 02.06.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 4/15
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU