course-details-portlet

TMT4852 - Eksperter i team - Materials Surfaces – Surface Materials

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Intensjon
Eksperter i team er et yrkesforberedende emne der studentene lærer å samarbeide gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektarbeid. Aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for prosjektarbeidet, og studentgruppene bør samarbeide med eksterne partnere. Prosjektet studentgruppa velger å arbeide med må de selv tilpasse sin samlede fagkunnskap og landsbyens tema.
For mer informasjon om Eksperter i Team, se www.ntnu.no/eit og www.ntnu.no/eit/emnebeskrivelse

Læringsutbytte

I Eksperter i team lærer studenten å kommunisere og samarbeide slik at hun eller han kan bidra til helhetlige løsninger, trivsel og læring i tverrfaglig prosjektarbeid senere i yrkeslivet.

Dette innebærer at:

•Studenten skal få innsikt i hvordan egne handlingsmønstre og væremåter påvirker samarbeidet.
•Studenten skal kunne se eget samarbeid i et metaperspektiv for å forstå hvordan de kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige og personlige forskjeller.
•Studenten skal kunne videreføre og forsterke tiltak som stimulerer et samarbeid eller endre handlingsmønster der det er nødvendig.
•Studenten skal utvikle et begrepsapparat og skal kunne anvende grunnleggende gruppeteori til å beskrive konkrete samarbeidssituasjoner.
•Studenten skal utvikle et nytt perspektiv på egen kunnskap ved å formidle og anvende den.
•Studenten skal kunne samarbeide med personer fra andre fagområder for å utnytte tverrfaglig kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformen i EiT er erfaringsbasert. Studentene utvikler samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i prosjektarbeidet. Refleksjon skjer felles i gruppa og stimuleres av fasilitering, refleksjonsskriving, samspillsøvelser og tilbakemeldinger til hverandre.

Studentene i EiT inndeles i landsbyer på inntil 30 studenter, og hver landsby inndeles i tverrfaglige grupper på fem til seks studenter. Landsbyspråket er enten norsk eller engelsk. Hver landsby ledes av en faglærer kalt landsbyleder. I tillegg er det to læringsassistenter i hver landsby som fasiliterer studentgruppene.

Hver landsby har et bredt overordnet faglig tema fra samfunns- eller arbeidsliv som danner utgangspunkt for studentgruppas prosjektarbeid. Landsbyen kan ha eksterne samarbeidspartnere som representerer temaet, og som kan være veileder og mottaker av studentenes arbeid.

Landsbytemaene presenteres på nettsiden til EiT, og ønsket fagsammensetning i landsbyene er angitt som en veiledning for studentenes landsbyvalg.

Studentene melder inn sine fem prioriterte landsbyønsker i StudentWeb innen 1. november. Studentene fordeles til landsbyene ut fra sine prioriterte ønsker, behovet for fagkompetanse og antall plasser i landsbyen.

Læringsaktiviteter
Undervisningen består både av lærer- og studentstyrte aktiviteter. Innledningsvis legges det opp til aktiviteter som gjør at studentene blir kjent med hverandre. Studentene blir presentert for landsbytemaet og utarbeider en samarbeidsavtale i gruppa. Studentgruppa utarbeider forslag til sitt prosjekt ut fra landsbytemaet og den enkelte students kompetanse og interesse. Etter godkjenning fra landsbyleder arbeider studentgruppa med prosjektet gjennom hele semesteret/intensivperioden. Studentgruppa har ansvar for å følge opp samarbeidsavtalen og eventuelt revidere denne.

Studentgruppa blir fasilitert mens de arbeider. Fasiliteringen innebærer å bli observert og å få tilbakemelding på samspillet i gruppa. Studentene skriver både personlig refleksjon og grupperefleksjon. Refleksjoner initiert av fasilitering og refleksjonsskriving legger grunnlag for forståelse av hvordan den enkeltes handlinger påvirker samarbeidet. Gruppa skal ta initiativ til aksjoner som øker gruppas bevissthet omkring samarbeidet, og ved behov sette i verk aksjoner for å bedre samarbeidet. Hva som menes med aksjoner er definert i vurderingskriteriene. Virkningen av aksjonene skal evalueres.

Obligatoriske aktiviteter

- Det er obligatorisk oppmøte.
- Utarbeide en samarbeidsavtale mellom medlemmene i studentgruppa i løpet av de to første landsbydagene.
- Muntlig presentasjon av prosjektet og en samtale om samarbeidet i studentgruppa ved undervisningsslutt.
De obligatoriske aktivitetene må være godkjent av landsbyleder før sluttarbeidet leveres til sensur. Det er en forutsetning at hele studentgruppa deltar.

Sluttarbeid
Studentenes sluttarbeid er en prosjektrapport og en prosessrapport. Prosjektrapporten skal beskrive studentgruppas problemstilling og resultatet av prosjektarbeidet. Prosessrapporten skal beskrive samarbeidet i gruppa og hva den enkelte har erfart og lært gjennom felles refleksjon over relevante situasjoner fra samarbeidet om prosjektet. Forventningene til studentgruppas arbeid og kriterier for vurderingen er beskrevet i dokumentet "Veiledning for studenter i Eksperter i team".

Vurderingsform
Studentgruppas sluttarbeid (prosjektrapporten og prosessrapporten) blir vurdert i forhold til karakterskalaen A – F. Gruppa får én felles karakter.

Prosjektrapporten teller 50 % og prosessrapporten teller 50 % av den endelige karakteren.

Oppmøte
EiT undervises i vårsemesteret:

•Langsgående landsbyer: Oppmøte hver onsdag gjennom hele semesteret (kl 08-16)

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte hver landsbydag
  • Muntlig presentasjon
  • Utarbeide samarbeidsavtale

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

EiT er normalt obligatorisk i alle program på høyere grads nivå ved NTNU. Studieprogrammenes studieplaner gir opp-lysning om når i studieløpet EiT skal gjennomføres og om emnet kan gjennomføres intensivt eller langsgående. Andre studenter kan søke opptak til EiT, men må være kvalifisert for opptak til et masterstudium for å kunne delta.

Det er en forutsetning at studentene kan snakke landsbyspråket: engelsk.

Kursmateriell

Kursmateriell
"Veiledning for studenter i Eksperter i team" som finnes på nettsiden til EiT
EiT-kompendium

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Uorganisk kjemi
  • Elektrokjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100

Utlevering 05.05.2021

Innlevering 05.05.2021

Utlevering 07:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU