TMT4177 - Materialteknologi 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i produksjon av og sluttegenskaper til viktige teknologiske materialer som jern/stål, silisium og keramer. Emnet skal videre gi ferdigheter innen høytemperatur laboratoriearbeid, rapportskriving og presentasjonsteknikk. Emnet er til dels en videreføring av emnene TMT4171 Materialteknologi 1 og TMT4176 Materialteknologi 2 (se emnebeskrivelse for 2015/16).

Emnet gir en innledning til produksjon av materialer fra råvarer til produkt med hovedtyngde på metaller/halvledere som Jern/Stål og Silisium. Grunnleggende kjemiske forutsetninger for- og energi/miljø aspekter ved materialproduksjon vil behandles. Emnet gir videre en introduksjon til optiske, magnetiske, elektriske egenskaper. Det blir gitt en dypere gjennomgang av de mekaniske egenskaper mht begrepene tøyninger og spenninger, og en enklest mulig matematisk håndtering av disse. Sammen med elastisitetsteorien som gjennomgås er dette basiskunnskaper for videre fag som omhandler grunnleggende dislokasjonsteori og de mekanismene som gir metallene mekaniske egenskaper.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten kunne:
- Gjøre rede for de kjemiske forutsetningene og produksjonsmetodene for jern/stål og silisium.
- Anvende grunnleggende termodynamiske kunnskaper til å beregne produksjonstemperaturer og stabile faser ved metallproduksjon.
- Redegjøre for miljøpåvirkning og energibruk i materialproduksjon.
- Ha grunnleggende kunnskaper om funksjonelle materialer og i tillegg ha en viss tallmessig forståelse av faktorer som påvirker deres elektriske, optiske og magnetiske egenskaper.
- Utlede tøynings og spenningskomponenter i roterte koordinatsystem.
- Bestemme hovedspenninger og hovedtøyninger.
- Utlede og anvende bjelkeligningen for å beregne spenninger i og utbøying av enkle bjelkekonstruksjoner.
- Generalisere elastisitets teori for en strekkstav til en isotrop lineærelastisk teori for små tøyninger.
- Gjøre rede for hva et flytekriterium er og diskutere dets flyteflate.
- Skrive en enkel forsknings/laboratorierapport (som gruppearbeid) etter en nærmere fastlagt mal.
- Utarbeide gode presentasjoner i PowerPoint og foredra om sitt prosjektarbeid for medstudenter i plenum.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieoppgave/presentasjon og regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende prøve 80% samt laboratorieoppgave med fremføring 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av emnet må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Tangstad et. al.: Metal Production in Norway, Akademika Forlag 2013.
William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch: Materials Science and Engineering - An Introduction, 9th edition (SI Version). John Wiley & Sons, Inc., 2014.
R.C. Hibbeler: Mechanics of materials. 7th edition (SI Version). Prentice Hall, 2008.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4175 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 D 02.12.2017 09:00 E6
Sommer UTS Arbeider 20/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 80/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.