course-details-portlet

TMR4260 - Driftsteknikk - sikkerhet og vedlikehold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer A
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Pålitelighetssenteret vedlikehold (RCM) og det statistiske og pålitelighetsmessige teoretiske grunnlag for dette konseptet. Oppbygging av driftsorganisasjon. Drift i et livsløpsperspektiv. Typer svikt og feilmekanismer for utstyr og maskinerisystemer, og virkning på effektivitet, kostnader, sikkerhet og miljø. Tilstandsbasert vedlikehold og metoder for diagnose og prognose. Tilstandskontroll- og inspeksjonsmetodikk. Vedlikeholdsstyring, planlegging og ressurser. Risikovurdering og sikkerhet i drifts- og vedlikeholdsplanlegging.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å anvende grunnleggende driftstekniske metoder for sikker, miljøvennlig og effektiv drift av tekniske systemer.
Studentene skal:

- Kunne anvende Reliability Centered Maintenance (RCM) til å utvikle og/eller oppdatere vedlikeholdsprogrammer for tekniske systemer.
- Ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne forklare, kategorisere og anvende sentrale faglige begreper, det vil si sikkerhet, risiko, pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold, vedlikeholdsstyring og vedlikeholdsvennlighet.
- Kunne beskrive de ulike livsfasene til et system, forklare sammenhengene, og kunne formulere krav til et sikkert, pålitelig og vedlikeholdsvennlig system.
- Kunne forklare hvilke tekniske, menneskelige og organisatoriske ressurser som inngår i vedlikeholdsstyring og hva som kjennetegner en god driftsorganisasjon.
- Kunne anvende metoder for risikoanalyse generelt, og mer spesifikt i forbindelse med vedlikeholdsplanlegging for tekniske systemer.
- Kunne gjøre beregninger av livssykluskostnader for tekniske systemer.
- Forstå betydningen av å lære av ulykker og årsakssammenhenger mellom menneskelige, tekniske og organisatoriske faktorer.
- Forstå feilmekanismer og typer svikt i tekniske systemer.
- Ha kjennskap til det statistiske grunnlaget for relevante vedlikeholdsmetoder, inkludert metoder for vedlikeholdsoptimalisering av kostnader og intervaller.
- Forstå prinsippene for tilstandsbasert vedlikehold og kunne anvende relevante metoder for diagnose og prognose.
- Kjenne til teknikker for tilstandskontroll og kunne analysere og vurdere om det bør innføres tilstandskontroll for et teknisk system.
- Kunne skrive prosjektrapporter og dokumentere arbeid og resultater på en strukturert, klar og konsis måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektoppgave og vanlige regneøvinger. Noen av øvingene kan være obligatoriske for å få adgang til eksamen. Emnet kan bli undervist på engelsk dersom det er engelskspråklige studenter som vil følge emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår hjemmeeksamen 70 % og prosjektoppgave/arbeider 30 %. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4265 7.5 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Drift og vedlikeholdsstyring
 • Tilstandsovervåking/feildeteksjon
 • Sikkerhetsteknikk
 • Vedlikeholds- og risikoanalyse
 • Driftsteknikk
 • Marin teknologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100 A

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU