TMR4260 - Driftsteknikk - sikkerhet og vedlikehold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer A

Faglig innhold

Konsept for pålitelighetssenteret vedlikehold (RCM) og det statistiske og pålitelighetsmessige teoretiske grunnlag for dette konseptet. Oppbygging av driftsorganisasjon og driftsstyringsystemer. Drift i et livsløpsperspektiv. Feilmekanismer og nedbrytingsmekanismer for utstyr og maskinerisystemer og virkning av skade på effektivitet, kostnader, sikkerhet og miljø. Tilstandskontroll- og inspeksjonsmetodikk. Vedlikeholdsfunksjonen. Risikovurdering og sikkerhet.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å anvende grunnleggende driftstekniske metoder for sikker, miljøvennlig og effektiv drift av tekniske systemer.
Studentene skal:

- Ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne forklare, kategorisere og anvende sentrale faglige begreper, det vil si sikkerhet, risiko, pålitelighet, vedlikehold, vedlikeholdsstyring og vedlikeholdsvennlighet.
- Kunne beskrive de ulike livsfasene til et system, forklare sammenhengene, og kunne formulere krav til et sikkert, pålitelig og vedlikeholdsvennlig system.
- Kunne forklare hvilke tekniske, menneskelige og organisatoriske ressurser som inngår i vedlikeholdsstyring og hva som kjennetegner en god driftsorganisasjon.
- Kunne anvende grunnleggende metoder for risikoanalyse generelt, og mer spesifikt i forbindelse med vedlikeholdsplanlegging for tekniske systemer.
- Kunne gjøre beregninger av livssykluskostnader for enkle, tekniske systemer.
- Kunne lære av ulykker og forstå årsakssammenhenger mellom menneskelige, tekniske og organisatoriske faktorer.
- Forstå grunnleggende feilmekanismer og typer svikt ved tekniske systemer.
- Kunne bruke Reliability Centered Maintenance (RCM) til å utarbeide vedlikeholdsprogrammer for tekniske systemer.
- Ha kjennskap til det statistiske grunnlaget for relevante vedlikeholdsmetoder, inkludert grunnleggende metoder for vedlikeholdsoptimalisering av kostnader og intervaller.
- Forstå fordelene og ulempene ved tilstandsbasert vedlikehold og kjenne til prinsippene for de viktigste metodene.
- Kunne analysere og vurdere om det bør innføres tilstandskontroll for et teknisk system, og planlegge evt. implementering.
- Forstå de grunnleggende prinsippene knyttet til diagnose og prediksjon.
- Kunne skrive prosjektrapporter og dokumentere arbeid og resultater på en strukturert, klar og konsis måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektoppgave og vanlige regneøvinger. 75% av øvingene må være utført for adgang til eksamen. Emnet kan bli undervist på engelsk dersom det er engelskspråklige studenter som vil følge emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70 % og prosjektoppgave/arbeider 30 %. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN2010 7.5 30.08.2012
TMR4265 7.5 01.09.2012
TPK5165 2.5 01.09.2010 31.08.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 A 15.12.2017 09:00 E6 , R D1-185 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.