TMR4254 - Prosjektering av marine systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene øvelse i prosjektering av et marint system ved bruk av den kunnskapen de har tilegnet seg så langt i studiet. Det vil bli arrangert kollokvier der sentrale nye tema tas opp. Emnet skal gi studentene øvelse i selvstendig å vurdere behov for, samt tilegne seg relevant informasjon. Sentrale tema som tas opp i kurset er markedsundersøkelse, idéutvikling, idéevaluering og valg av konsept. Resultatene av dette arbeidet skal så bearbeides videre til helhetlige løsninger. Det skal utarbeides tegninger og beskrivelse av det marine systemet som et hele, samt av de viktigste delsystemene.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å løse en prosjekteringsoppgave av et marint system gruppevis innenfor en gitt tidsfristfrist.
Dette omfatter blant annet å:
- Utføre en markedsanalyse
- Kunne anvende metoder for kreativ problemløsning
- Kunne evaluere og detaljere løsningene

En viktig del av dette arbeidet er å sette opp relevante evalueringskriterier for ideene gruppen har utviklet, og å kunne evaluere dem på en god måte. Gruppen må velge metode, verktøy og underlag for evalueringen, samt velge og beregne passende godhetskriterier som for eksempel nødvendig fraktrate. I tillegg til en økonomisk vurdering, vil også helhetlige vurderinger av sikkerhet, miljø og operabilitet være aktuelle tema.

Etter gjennomført prosjektarbeid skal studentene være i stand til å:
- Ut fra markedsstudien bestemme hvilke funksjoner det maritime systemet skal bestå av
- Finne ut hvilke parameter(e) som er avgjørende for at systemet skal fungere best mulig: Er det arealsensitivt, volumsensitivt, vektsensitivt …. ?
- Estimere hvor store areal / volum funksjonene trenger
- Estimere vekt og tyngdepunkt til funksjonene
- Vurdere hvordan funksjonen skal organiseres for at systemet og logistikken skal fungere på en best mulig måte
- Med bakgrunn i dette bestemme fartøyets hoveddimensjoner
- Bestemme nødvendig effekt behov til systemet, og finne en god måte å fremskaffe nødvendig energi på
- Utarbeide systemets arrangement
- Vise at løsningene er gjennomførbare
- Bruke dataverktøy til å løse sentrale deler av prosjekteringsarbeidet
- Bidra til å planlegge å organisere arbeidsdelingen mellom gruppemedlemmene, og til gjensidig oppfølging og orientering om fremdriften i den enkeltes arbeid
- Legge frem en dokumentasjon samlet i en redigert rapport der prosjekteringsarbeidet og resultatet beskrives med tekst, tegninger og beregninger

Hvert gruppemedlem skal bidra til prosjektarbeidet på lik linje med de andre i gruppen.

Læringsformer og aktiviteter

Studiearbeidet utføres gruppevis. Undervisning og veiledning skjer gjennom forelesninger, kollokvier og veiledning av prosjektet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Marin teknikk - Grunnlag, - Konstruksjoner, - Hydrodynamikk, - Maskineri eller tilsvarende.

Kursmateriell

Kai Levander: Kompendium i System Based Ship Design.
Annet utlevert kursmateriell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4150 3.7 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.