TMR4125 - Skipsbygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en generell beskrivelse av den maritime industrien med vekt på en del overordnede begrep og ulike roller til sentrale aktører. Hovedvekt er på skipsbygging, men faget er lagt opp slik at det vil har relevans også for andre marine konstruksjoner. Fokus er bygging av skip og konstruksjoner av høy kompleksitet og tar for seg både produksjonen og det som ligger foran produksjonsprosessen.

Læringsutbytte

Etter fullført fag skal studentene ha den generelle kunnskap som de fleste i marin bransje bør ha om bygging og utforming av skip og plattformer, og med fokus på konkurransefremmende faktorer for spesielt norsk skipsbygging.

De skal ha tilegnet seg kunnskap om
- Oppbygning og omfang av skipsbyggingsindustrien
- En del sentrale begrep og nøkkeltall
- Hvordan byggeprosjekter utvikles fram til en kontrakt og kontraktsspesifikasjon.
- Sammenhengene mellom de ulike "støtteprosessene" som salg, design, konstruksjon, innkjøp og materialstyring
- Støtteprosessenes betydning for å oppnå effektiv produksjon
- Hvordan design og tekniske løsninger påvirker totalkostnader (spesielt innkjøp og produksjon)
- De viktigste kostnadsdriverne fra designfasen, både for utrustning og skrogbygging
- Overblikk over relevant produksjonsteknologi
- Viktigheten av å velge riktige byggemetoder
- Tidligutrustning spesielt og effektivisering av utrustningsarbeidet generelt
- Soneorientert skipsbygging og modularisering
- Organisering og layout av anlegg
- Spesifikke enkelttiltak for økt effektivitet i produksjonsfasen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjon (om mulig) og prosjekter.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen som teller 70% og prosjektarbeid/arbeider som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Marin teknikk (MIMART)
Marin teknikk (MTMART)
Marine Technology (MSN1)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter i 4. og 5. årskurs på Marin teknikk (5-årig grad), samt studenter med opptak til Marin teknikk (2-årig grad) og Marine Technology (2-årig internasjonal grad). Andre kan delta etter søknad.

Kursmateriell

Kompendium "Shipbuilding", presentasjoner (gjøres fortløpende tilgjengelig på It's Learning), annet kursmateriell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN0542 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.