TMMT4007 - Risikostyring og mattrygghet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Matindustrien må kunne produsere helsemessig trygg mat, dvs. mat og drikkevann som er fri for patogener og andre fremmedstoffer som kan være en fare for folks helse. Både industrien og matforvaltningen er opptatt av og arbeider med mattrygghet. Det vil alltid være en viss risiko forbundet med produksjon av mat. Mikrobiologiske risiki forutsettes kjent, men også kjemiske og fysiske farer vil kunne forekomme i industrien og må risikovurderes.

Hvordan kan vi ta gode beslutninger under denne usikkerheten og hva er akseptabel risiko med hensyn til kjemiske, fysiske og mikrobiologiske farer? Hvordan kan vi vekte ulike hensyn knyttet til risiko og økonomi? Det er hva risikostyring handler om. Studentene får kunnskap om hvordan risiko kan styres slik at en får ønsket balanse mellom verdiskapning/produksjon på den ene siden og fare for tap ved å produsere mat som kan være en fare for folks helse på den andre siden. Viktige standarder og normer som benyttes innen risikostyring generelt og innen matområdet spesielt vil bli gjennomgått.

Tema:
- Risikostyring/risikostyringsprosessen som beskrevet i standardene ISO 31000 og 31010
- Standarder og normer for risikostyring, risikovurderinger og risikoanalyse
- Risikostyring og verdikjede mat (industri og forvaltning)
- Risikovurderinger og risikoanalyse (ISO, Codex, VKM, EU)
- Mikrobiologiske risikovurderinger, Kjemiske risikovurderinger, HACCP
- Risikostyring og arbeidsmiljø/HMS, Miljøstyring, Kvalitetsstyring, Beredskap
- Kontaminanter som kan forekomme i mat fra; miljø,prosess, emballasje, veterinære preparater.
- Parasitter i mat og vann: Livssyklus til protozoer (Giardia, Cryptosporidium, Toksoplasma), cestoder (bendelorm) og nematoder (anisakis, trikiner), forebyggelse.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal:
- oppnå inngående kunnskap om metoder for risikovurdering og risikoanalyse i næringsmiddelindustrien
- kjenne til bruken av risikovurderinger og risikoanalyser generelt og i matforvaltningen spesielt
- kjenne til standarder og verktøy for risikovurdering og risikoanalyser som benyttes i næringsmiddelindustri og forvaltning (mattilsynet, EU, Codex)
- kjenne til internasjonale overvåknings- og varslingssystemer for og rapportering av matbårne sykdommer (Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), Eurosurveillence)
- ha kjennskap til toksiske stoffer som kan finnes naturlig i mat eller være tilført som kontaminant og deres effekt på mennesker, dose-respons-konseptet
- ha kjennskap til de viktigste parasittære infeksjoner og hvordan de forebygges ha kjennskap til vanlige forfalskninger av råvarer og produkter som forekommer på verdensmarkedet

Ferdigheter
Studentene skal:
- kunne gjennomføre og kommunisere praktiske risikovurderinger og risikoanalyser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gjesteforelesninger, øvinger. Fagseminar/casediskusjoner, Beredskapsspill: «Uønsket hendelse»

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

2 av 3 øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Mat og teknologi (FTMAMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Master i mat og teknologi, NTNU, Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.