course-details-portlet

TMMT4007 - Risikostyring og mattrygghet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Matindustrien må kunne produsere helsemessig trygg mat, dvs. mat og drikkevann som er fri for patogener og andre fremmedstoffer som kan være en fare for folks helse. Både industrien og forvaltningen er opptatt av og arbeider med mattrygghet. I tillegg må de ivareta de ansattes arbeidsmiljø gjennom systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det vil alltid være en viss risiko forbundet med produksjon av mat. Mikrobiologiske farer forutsettes kjent, men også kjemiske og fysiske farer vil kunne forekomme i industrien og må risikovurderes.

Hvordan kan vi ta gode beslutninger under denne usikkerheten og hva er akseptabel risiko med hensyn til kjemiske, fysiske og mikrobiologiske farer? Hvordan kan vi vekte ulike hensyn knyttet til risiko og økonomi? Det er hva risikostyring handler om. Studentene får kunnskap om hvordan risiko kan styres slik at en får ønsket balanse mellom verdiskapning på den ene siden og fare for tap ved å produsere mat som kan være en fare for folks helse på den andre siden. Viktige standarder og normer som benyttes innen risikostyring generelt og innen matområdet spesielt vil bli gjennomgått.

Tema:

- Standarder og normer for risikostyring, risikovurderinger og risikoanalyse
- Risikostyring og verdikjede mat (HACCP og Codex)
- Risikovurderinger og risikoanalyse (ISO-standarder)
- Mikrobiologiske risikovurderinger, Kjemiske risikovurderinger
- Risikostyring og arbeidsmiljø(HMS), miljøledelse, kvalitetsledelse og beredskap
- Kontaminanter som kan forekomme i mat fra; miljø,prosess, emballasje.
- Parasitter i mat og vann: Livssyklus til protozoer (Giardia, Cryptosporidium, Toksoplasma), cestoder (bendelorm) og nematoder (anisakis, trikiner), forebyggelse.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal:
- oppnå inngående kunnskap om metoder for risikovurdering og risikoanalyse i næringsmiddelindustrien
- kjenne til bruken av risikovurderinger og risikoanalyser generelt og i matforvaltningen spesielt
- kjenne til standarder og verktøy for risikovurdering og risikoanalyser som benyttes i næringsmiddelindustri og forvaltning (Mattilsynet, Codex)
- kjenne til internasjonale overvåknings- og varslingssystemer for og rapportering av matbårne sykdommer (Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF))
- ha kjennskap til toksiske stoffer som kan finnes naturlig i mat eller være tilført som kontaminant og deres effekt på mennesker, dose-respons-konseptet
- ha kjennskap til de viktigste parasittære infeksjoner og hvordan de forebygges
- ha kjennskap til vanlige forfalskninger av råvarer og produkter som forekommer på verdensmarkedet (matsvindel)

Ferdigheter
Studentene skal:
- kunne gjennomføre og kommunisere praktiske risikovurderinger, risikoanalyser og beredskapsanalyser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (30t), øvinger (30t). Beredskapsspill: «Uønsket hendelse» (15t, antagelig på norsk), selvstudium (120t). Undervisningen vil bli gitt på engelsk dersom emnet velges av internasjonale studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

2 av 3 øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Utsatt eksamen: august

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mat og helse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU