course-details-portlet

TMMT4007 - Risikostyring og mattrygghet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Matindustrien må kunne produsere helsemessig trygg mat, dvs. mat og drikkevann som er fri for patogener og andre fremmedstoffer som kan være en fare for folks helse. Både industrien og forvaltningen er opptatt av og arbeider med mattrygghet. Mikrobiologiske farer forutsettes kjent, men også kjemiske og fysiske farer vil kunne forekomme i industrien og må risikovurderes.

Studentene får kunnskap om hvordan risiko kan styres slik at en får ønsket balanse mellom verdiskapning på den ene siden og fare for tap ved å produsere mat som kan være en fare for folks helse på den andre siden. Viktige standarder og normer som benyttes innen risikostyring generelt og innen matområdet spesielt vil bli gjennomgått.

Tema: - Standarder og normer for risikostyring, risikovurderinger og risikoanalyse - Risikostyring og verdikjede mat (HACCP og Codex-risikoanalyse) - Mikrobiologiske risikovurderinger, Kjemiske risikovurderinger - Risikostyring og arbeidsmiljø(HMS) - Kriseledelse og beredskap - Kontaminanter som kan forekomme i mat fra; miljø, prosess, emballasje. - Parasitter som kan forekomme i mat og drikkevann.

Læringsutbytte

Kunnskap Studentene skal:

- oppnå inngående kunnskap om metoder for risikovurdering og risikoanalyse i næringsmiddelindustrien

- kjenne til bruken av risikovurderinger og risikoanalyser generelt og i matforvaltningen spesielt

- kjenne til standarder og verktøy for risikovurdering og risikoanalyser som benyttes i næringsmiddelindustri og forvaltning (Mattilsynet, Codex)

- kjenne til internasjonale overvåknings- og varslingssystemer for og rapportering av matbårne sykdommer (Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF))

- ha kjennskap til toksiske stoffer som kan finnes naturlig i mat eller være tilført som kontaminant og deres effekt på mennesker, (dose-respons-konseptet)

- ha kjennskap til hvordan fremmedstoffer tas opp i kroppen, metaboliseres og skilles ut - ha kjennskap til de viktigste parasittære infeksjoner og hvordan de forebygges - ha kjennskap til vanlige forfalskninger av råvarer og produkter som forekommer på verdensmarkedet (matsvindel)

Ferdigheter Studentene skal:

- kunne gjennomføre og kommunisere praktiske risikovurderinger, risikoanalyser og beredskapsanalyser

- kunne utføre vurderinger angående inntak av mat som kan inneholde fremmedstoffer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (30t), øvinger (30t). Beredskapsspill: «Uønsket hendelse» (15t, antagelig på norsk), selvstudium (120t). Undervisningen vil bli gitt på engelsk dersom emnet velges av internasjonale studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

2 av 3 øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen: august. Denne kan bli omgjort til muntlig

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Kursmateriell

Pensum vil bli annonsert ved semesterstart

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mat og helse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU