TMMT4003 - Forskningsmetode og statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Essay
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Gjennom dette emnet vil studentene få en introduksjon i vitenskapshistorie, forskningsmetode og etiske problemstillinger relevant for studiet. Studentene vil inngå i eksisterende forskningsmiljø og lære å utarbeide problemløsninger til bruk i egen masteroppgave. Det gis en introduksjon i forsøksplanlegging og vurdering av optimale statistiske analysemetoder. Dette inkluderer hypotesetesting, regresjonsanalyse, variansanalyse for grupper (sammenligning av grupper), analyse av kontingenstabeller (kategoriske krysstabeller) og ikke-parametriske metoder. I tillegg skal studentene få kunnskap om avanserte datainnsamling (klassifisering) og databehandlingsteknikker ved bruk av statistikk programvare (Excel, SPSS, Minitab). På bakgrunn av utleverte relevante data skal statistiske metoder vurderes, bestemmes og gjennomføres. Litteratursøk, organisering og systematisering av data, bruk av kildemateriale skal gjennomgås. Forsøksbasert modellering og følgende validering skal behandles. Relevante vitenskapelige artikler skal kritisk vurderes og presenteres muntlig.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal:
- ha innsikt i grunnleggende begreper i moderne vitenskapsteori
- ha kunnskap om muligheter og begrensninger i en vitenskapelig undersøkelse, om definering og utforming av problemstillinger generelt og til egen masteroppgave
- ha kunnskap om og forståelse av de grunnleggende statistiske modeller og metoder som benyttes innen naturvitenskap og teknologi.
- ha kunnskap om vitenskapsformidling til allmennheten, interessenter og sluttbrukere
- Ha innsikt i etiske problemstillinger i næringen, forvaltning og innen FOU innen matproduksjon

Ferdigheter
Studentene skal:
- Kunne kritisk reflektere rundt egen og andres vitenskap og om forholdet mellom ulike kunnskapsformer og vitenskapsfelt
- Kunne planlegge forsøk for å samle inn informative data og velge en egnet statistisk modell for analyse
- Kunne utføre statistiske analyser ved hjelp av statistisk programvare og vite hvordan resultatene fra de statistiske analysene skal konkluderes og presenteres

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk presentasjon av relevant artikkel

Mer om vurdering

Antall øvinger er 5, alle må være godkjent.

I tillegg skal det leveres essay - innleveringen er individuell.

 

Utsatt eksamen: mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Mat og teknologi (FTMAMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Master i mat og teknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Publiseres senest 1.6.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Essay

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE
Vår UTS Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.