course-details-portlet

TMAT3003 - Mattrygghet og kvalitetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 ALLE
Oppgave 50/100 ALLE

Faglig innhold

Lovverk. HACCP. Personalhygiene. Renhold. Vannforsyning. Matforgiftninger. Infeksjonsbiologi. Epidemiologi. Etterforskning av matbårne utbrudd. Kvalitetsplanlegging, kvalitetskontroll og kvalitetssikring. Sporbarhet og beredskap. Avvik og korrigerende tiltak. Revisjon og dokumentasjon. Sertifisering og akkreditering. Kvalitetskostnader. Kvalitetsforbedring. Miljøhygiene og -ledelse. Internkontroll.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har bred kunnskap om hvilke faktorer som påvirker mattryggheten
Kandidaten har kunnskap om under hvilke forhold matforgiftninger kan oppstå
Kandidaten har kunnskap om hvordan etterforskning av matbårne utbrudd gjennomføres
Kandidaten har kunnskap om hvilke forhold ved drikkevannsforsyning som påvirker hygienisk kvalitet
Kandidaten har bred kunnskap om prinsippene for de sentrale kvalitets- og mattrygghetsstandardene som benyttes i matindustrien (HACCP, ISO 9001, BRC, ISO 22000)
Kandidaten har kunnskap om generell kvalitetsledelse (kvalitetsplanlegging, kvalitetskontroll, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring)
Kandidaten har kunnskap om internkontrollforskriftene IK-MAT og IK-HMS

Ferdigheter
Kandidaten kan bidra konstruktivt ved utarbeidelse og utførelse av kvalitetsplaner, fareanalyser og kvalitetsrevisjoner
Kandidaten kan delta aktivt i bedriftens forbedringsarbeid og beredskapsarbeid
Kandidaten kan utarbeide internkontrollsystemer for bruk i matindustrien
Kandidaten kan utrede og diskutere faglige problemstillinger både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse
Kandidaten forstår de grunnleggende prinsippene for god produksjonspraksis (grunnforutsetninger)
Kandidaten har innsikt i lovverket som angår mattrygghet
Kandidaten har kjennskap til en del sentrale matbårne utbrudd i Norge
Kandidaten har kjennskap til ledelsessystemer for kvalitet innen laboratoriedrift (ISO/EN 17025)
Kandidaten har kjennskap til ledelsessystemer for miljø (ISO 14001 og EMAS)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (56 t), teoriøvinger (12 t) og gruppearbeid i utbruddsetterforskning (9 t), selvstudium (118 t). Forelesningene om matforgiftning samkjøres med TMAT3001 Videregående mikrobiologi.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kvalitetsledelse
  • Mattrygghet
  • Etterforskningslogg

Mer om vurdering

Det er tre obligatoriske arbeidskrav: 1: Mattrygghet, 2: Kvalitetsledelse 3: Etterforskningslogg. Alle tre må være bestått for å få vurdering i emnet.
Emnet vurderes gjennom en to-delt semesteroppgave (kvalitetsledelse og mattrygghet) som gir én sluttkarakter. Det gis ingen delvurderinger.
Ny/utsatt eksamen: Etter avtale med emneansvarlig

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Kvalitetsledelse og internkontroll i næringsmiddelindustrien (Atle Hannisdal) Elektronisk tilgjengelig.
HACCP – arbeid med mattrygghet (Smolan G og Vaksvik S) Yrkeslitteratur as ISBN 9788258405433 Kjøpes hos Akademika.
Matforgiftning. Smitte gjennom mat og vann Granum PE (red.) Cappelen Damm Akademisk 4. utgave 2015 ISBN 9788202477882 Kjøpes hos Akademika.
Forelesningsnotater, utlevert materiale, nettlenker som legges ut i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MN304012 4.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU