course-details-portlet

TMAT3002 - Matteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 49/100 ALLE
Muntlig eksamen 51/100 30 minutter E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30 minutter E
Muntlig eksamen 30 minutter E
Muntlig eksamen 30 minutter E
Muntlig eksamen 30 minutter E

Faglig innhold

Emnet består av fire hovedtema; fisk, kjøtt, melk og
vegetabiler, med tilhørende prosesser. Følgende
delemner inngår:
- Råstoffenes egenskaper
- Grunnleggende foredlingsteknikker
- Produksjonsteknologi
- Industriell produksjon
- Prosesslinjer
- Økologisk produksjon
- GMO
- Emballering og deklarering
- Konservering og lagring
- Produktkunnskap
- Produktkvalitet

Læringsutbytte

Det forventes at kandidaten:
- Har bred kunnskap om råstoffene; fisk, kjøtt, vegetabilier og melk
- Har kunnskap om autolytisk- og mikrobiologisk nedbrytning av muskelmat
- Har kunnskap om biokjemiske reaksjoner som skjer ved vekst, modning, lagring og nedbrytning av plantemateriale
- Har kunnskap om hvordan behandling av råstoffet og prosesseringsbetingelser kan optimaliseres for å ivareta produktenes kvalitet og senke sluttproduktenes totale miljøbelastning
- Har praktisk erfaring med industrirelevant produksjon av kjøtt-, fisk-, meieri- og vegetabilieprodukter
- Har praktisk erfaring med kvalitetsanalyser av råstoff og ferdig prosesserte produkter
- Har evne til å finne, lese og forstå relevant faglitteratur og bruke denne kunnskapen til å produsere skriftlige rapporter
- Har innsikt i norsk fisk-, kjøtt, meieri- og vegetabiliebransje
- Kan kommunisere faglige problemstillinger med medstudenter og til allmennheten
- Kjenner til relevant forskningsaktivitet innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (80 timer), laboratorieøvinger (25 timer), temaoppgaver (4 stykk) og ekskursjoner (15 timer). Det forventes at studentene bruker ca 300 timer til selvstudie, dette inkluderer forberedelser til forelesninger og laboratoriearbeid samt skriving av laboratorierapporter og temaoppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Muntlig eksamen i emnet gjennomføres ved trekking av ett tema for hver student (fisk, kjøtt, melk eller vegetabiler). Studentene blir fordelt på de ulike temaene. Listen blir offentliggjort tre virkedager før eksamen.
 
For å få lov til å avlegge muntlig eksamen må studentene ha godkjent alle obligatoriske laboratorieøvinger i temaene fisk, kjøtt, melk og vegetabilier.
 
Vurderingsmappen består av 4 temaoppgaver (fisk, kjøtt, melk og vegetabiler) som fortrinnsvis besvares av 2 studenter sammen. Alle temaoppgavene teller likt. Temaoppgavene skal ha et omfang på 2000-3000 ord eksklusivt forside, innholdsfortegnelse og referanseliste. Vurderingsmappens karakter settes som en samlet vurdering av de fire oppgavene
 
Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.
 
Ny/utsatt eksamen: mai/juni

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi (MTMAT). Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 51/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 49/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 51/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 49/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU