TMAT2004 - Statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

- Grunnleggende begreper og størrelser: populasjon og utvalg,
gjennomsnitt, median, varians, standardavvik
- Grafiske framstillinger og presentasjon av statistiske data
- Sannsynlighetsregning: mengdelære, betinget sannsynlighet,
uavhengighet og kombinatorikk
- Stokastiske modeller: notasjon, beregning av sannsynlighet,
forventningsverdi og varians i diskrete og kontinuerlige
modeller
- Sannsynlighetsfordelinger: teori og praktisk bruk av binomisk
og hypergeometrisk modell, Poissonfordelingen,
normalfordelingen og sentralgrenseteoremet
- Statistiske metoder: bestemmelse av punktestimatorer og
konfidensintervall og gjennomføring av hypotesetest med pverdier
i kjente modeller
- Sammenligning av grupper med t-test med formler og på PC
- Gjennomføring av Kji-kvadrattest og variansanalyse på PC
- Analyse av sammenheng med korrelasjon og lineær regresjon

Læringsutbytte

Det forventes at studenten er i stand til å
- beregne statistiske mål for utvalgsdata og framstille resultater i
tabeller og med grafikk
- bruke notasjon for statistikk mht mengdelære, uavhengighet og
betinget sannsynlighet
- beregne sannsynligheter med kombinatorikk for lotterier etc
- redegjøre for vanlige sannsynlighetsmodeller og beregne
sannsynligheter med disse
- tolke resultat av undersøkelser gjengitt med konfidensintervall
og p-verdier fra hypotesetest
- beregne konfidensintervaller og utføre hypotesetester på
grunnlag av innsamlede data og vanlige
sannsynlighetsmodeller
- anvende lineær regresjon og vurdere resultatene av analysen
- bruke dataprogrammer for statistiske beregninger og analyser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og dataøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske regneøvinger
  • Obligatorisk dataøving

Mer om vurdering

Antall øvinger er 6, antall dataøvinger er 2, både ordinære øvinger og dataøvinger må være godkjent i sin helhet. Øvingene leveres skriftlig gruppevis.

Hjelpemiddel ved eksamen: Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S. Formelhefte 16 sider vedlagt eksamenssettet.

 

 

Ny/utsatt eksamen: August

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 18.12.2017 09:00 KJL1 , R D1-185 Datasal , E3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.