TMAT1009 - Organisk kjemi og matkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

- Funksjonelle grupper og deres kjemiske egenskaper
- Klassifisering og navnsetting av organiske basisforbindelser (alkaner,
alkener, alkyner, aromater, alkylhalider, alkoholer, fenoler, tioler, etere,
aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, estere, aminer og amider)
- Bindingsdannelse, resonans og orbitalteori
- Isomeri - strukturisomeri og stereoisomeri (konformasjonsisomeri: stol/båt, eclipsed/staggered
samt konfigurasjonsisomeri: cis/trans, R/S, D/L, epimere,
anomere etc.)
- Oppbygning, struktur og nomenklatur av matkjemiske forbindelser
(lipider, karbohydrater, aminosyrer og proteiner)
- Romlig anordning og egenskaper hos matkjemiske makromolekyler
- Reaksjonsmekanismer for enkle radikal-, addisjons-, substitusjons- og
eliminasjonsreaksjoner samt Grignards syntese
- Reaksjonsmønstre for oksidasjoner og reduksjoner
- Matkjemisk viktige reaksjoner - syklisering, hydrolyse, fortykning,
bruning, harskning, denaturering mfl.
- Fargestoffer, smak og aroma

Læringsutbytte

Det forventes at studenten er i stand til å
- gjenkjenne, klassifisere og sette navn på organiske forbindelser
- tegne organiske strukturer ut fra gitte navn
- gjøre rede for oppbygging av organisk- og matkjemisk viktige bindinger
- vurdere funksjonsgrupper og ut fra det beskrive forbindelsenes
egenskaper samt enkle reaksjonsmønstre og -mekanismer
- gjenkjenne og klassifisere ulike former for isomeri
- gi forklaring på organisk- og matkjemisk viktige fagbegreper
- forstå og beskrive hvordan matkjemiske polymere er oppbygd
- vurdere og faglig begrunne hva som skjer i matkjemiske reaksjoner for
lipider, karbohydrater, aminosyrer og proteiner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og teoriøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: 4 av 6 øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

 

Tillatte hjelpemidler:

- En A4-side med egne notater.

 

Ny/utsatt eksamen: August

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Ingen
Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim.Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Hart DJ, Hadad CM, Craine LE og Hart H (2012) Organic Chemistry: A brief course, Brooks/Cole 13. utg. ISBN-13: 978-1-111-42624-8 / ISBN-10: 1-111-42624-4

Coultate TP (2009) Food: The chemistry of its components, RSC Publishing Cambridge 5. utg. ISBN 978-0-85404-111-4

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 06.06.2018 09:00 E1 , E2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.