TMAT1002 - Generell kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Atomers oppbygning, grunnleggende orbitalteori, kvantetall og elektronkonfigurasjon.
Periodesystemet, elektronegativitet og kjemiske bindingstyper.
Kjemiske reaksjoner, likninger og støkiometri.
Kjemiske strukturer og navnsetting av uorganiske forbindelser.
Mol, konsentrasjoner (molar, masseprosent) og fortynning.
Le Châteliers prinsipp og kjemiske likevekter.
Syrer, baser, nøytralisasjon, pH og bufferløsninger.
Spenningsrekka, oksidasjonstall, redoksreaksjoner og balansering av redokslikninger.
Elektrokjemi (galvanisk celle, Nernst likning, elektrolyse, Faradays likning).
Salter, løselighet, løselighetsprodukt og fellingsreaksjoner.
Termokjemi (entalpi, eksoterme/endoterme reaksjoner).

Læringsutbytte

Det forventes at studenten er i stand til å
- gjøre rede for grunnleggende atomteori, orbitalteori og periodesystemet.
- angi elementære elektronkonfigurasjoner
- gjøre rede for elektronegativitet og grunnleggende kjemiske bindingsteorier.
- forstå kjemiske reaksjonsteorier og støkiometri
- utføre balansering av likninger og grunnleggende støkiometriske beregninger
- beregne masse, stoffmengde og konsentrasjon
- angi enkle uorganiske strukturer og navnsette dem
- sette opp og beregne kjemiske gasslikevekter
- beregne pH i sterke og svake syrer, baser og bufferløsninger
- forstå og gjøre bruk av spenningsrekka
- sette opp og balansere redokslikninger
- forstå og gjøre enkle beregninger i elektrokjemi (Nernst likning og Faradays likning)
- beregne entalpi og angi om reaksjoner er eksoterme eller endoterme

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: 4 av 6 øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

 

Tillatte hjelpemidler:

- Bestemt, enkel kalkulator.

- En A4-side med egne notater.

 

Ny/utsatt eksamen: Mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

James E. Brady, Generell kjemi: Grunnlag og prinsipper, Tapir Akademisk Forlag, 2004 (2.utg/siste utg.).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 19.12.2017 09:00 F2 , R40
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.