TMAS2008 - Produksjonsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet tar for seg produksjon av ferdigvarer av metall, plast og tre, og ferdigvarer av biologisk materiale til næringsmidler og drikkevarer.

Bearbeidingsteknikker relatert til metall, plast og tre (formende, materialavvirkende, klippende osv.) og biologisk materiale (industriell prosessering, foredling, konservering osv.). Sammenføyning, montasje, pakking og emballasje.

Produksjonsmetoder, anlegg og systemer, datastyrt produksjon og automatiserte anlegg, bruk av industriroboter. Kvalitetsteknikk, målemetoder og måleutstyr, enkle statistiske anvendelser. Design for produksjon og kvalitet. Produksjonsplanlegging.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om produksjons- og bearbeidingsteknikker, metoder og utstyret som benyttes. Kandidaten ser sammenhengene mellom marked, produkt og produksjon. Kunnskap om materialflyt og informasjonsflyt knyttet til produksjon. Emnet skal også gi kandidaten kunnskap om kontrollmetoder, måle- og testutstyr samt statistiske metoder for å behandle data relatert til dette.

Ferdigheter:
Kandidaten kan håndtere konsekvensene av sammenhengene mellom marked, produkt og produksjon for utvalgte produkter. Kandidaten har ferdigheter i å vurdere de ulike produksjonsmetodenes egnethet for et gitt produkt, en gitt produksjon og vise versa.

Generell kompetanse:
Kandidaten har innsikt i tekniske konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde og kan vurdere ulemper og fordeler ved produksjonsmetodene. Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående fellesforelesninger. Selvstudium individuelt og i gruppe. Studentene utarbeider i grupper teori- og regneøvinger og veileder og retter disse som fagfeller. Studentene presenterer utvalgte aspekter av øvingen samt løsningsforslaget til resten av klassen som fagfeller.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon av utvalgte aspekter til et øvingstema og løsningsforslag til øving
  • Utarbeide og fagfelleveilede 1 øving
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i august.
Obligatorisk arbeidskrav: Antall øvinger angis ved semesterstart
2/3 deler av øvinger må være godkjent. Kommentar til arbeidskrav:
Hver student skal i team utarbeide og fagfelleveilede en øving. (Obligatorisk deltakelse og tilstedeværelse).
Muntlig fremlegg av utvalgte aspekter relatert til øvingstemaet og løsningsforslag til øvingen; (Obligatorisk deltakelse og tilstedeværelse).
Tillatte hjelpemidler til eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar. Jarle Johannessen: Tekniske tabeller, Cappelen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Kalpakjian and Schmid: "Manufacturing Engineering and Technology", 7th edition, Pearson, 2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.