TMAS2001 - Vedlikehold og driftssikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet fokuserer på praktisk vedlikeholdsteknikk og driftsteknikk med hovedvekt på vedlikeholdets målsetning og betydning for driftsregularitet, sikkerhet, miljø og økonomi. I emnet diskuteres relevant terminologi, vedlikeholdstyper, levetidsfordelinger, feilmekanismer, grunnleggende risiko og pålitelighetsanalyser, vedlikeholdsledelse, målstyring, måltall, kvalitetssikring av vedlikehold, benchmarking og organisering av vedlikeholdsfunksjonen, vedlikeholdskonsept, vedlikeholdssystemer, tilstandskontroll med fokus på vibrasjonsmonitorering, termodynamisk tilstandskontroll, oljeanalyser og ikke destruktive prøvemetoder.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet, skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om anvendelse av metoder og systemer for praktisk organisering og styring av effektivt vedlikehold.

Ferdigheter:
Kandidaten skal ha ferdigheter i praktisk vedlikeholdsteknikk som gjør at vedkommende kan gå inn i ledende drift og vedlikeholdstekniske funksjoner i næringslivet og forvaltning.

Generell kompetanse:
Kandidaten har praktisk forståelse og innsikt i den betydningen et effektivt vedlikehold har for driftssikkerheten herunder, helse, miljø og økonomi. Kandidaten kan diskutere og formulere vedlikeholdstekniske løsninger med fagarbeidere og ledende personell.

Læringsformer og aktiviteter

Klasseromsundervisning med bruk av gruppearbeid under oppgaveløsning i forelesningene. Gjesteforelesere fra næringsliv og forvaltning inviteres til å holde noen av forelesningene. Det tas sikte på å gjennomføre laboratorieøving/demonstrasjon av vibrasjonsmonitorering og ikke destruktive tilstandskontrollmetoder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mars, men kan bli gjennomført som muntlig eksamen dersom faglærer beslutter det.

Obligatoriske øvinger hvor 2/3 skal være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen. Øvingsopplegget bekjentgjøres ved semesterstart.

Tilatte hjelpemidler ved eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar. Egen formelsamling som er vedlagt eksamenssettet.Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Utdelt materiale som uttrykkelig omtales som pensum; eksempelvis - Kompendium i vedlikehold og driftssikkerhet, utdelte forelesningsnotater, utdelte øvinger og utdelte tidligere eksamensoppgaver.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.