course-details-portlet

TMAS2001 - Vedlikehold og driftssikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet fokuserer på grunnleggende PRAKTISK vedlikeholdsteknikk og driftsteknikk med hovedvekt på vedlikeholdets målsetning og betydning for driftsregularitet, sikkerhet, miljø og økonomi.

I emnet inngår:

1.Innføring med fokus på:

Industri 4.0, maskin læring, tingenes internett,
vedlikeholdsterminologi, vedlikeholds typer (prediktivt, forebyggende, korrektivt), feilmekanismer og feilutvikling.

2. Driftssikkerhet og analysemetoder med fokus på:

Funksjonssannsynlighet, levetidsfordelinger, tilgjengelighet, grunnleggende risiko og pålitelighetsanalyser(HAZOP,hendelsestre,SJA,5Why), feilmode og feileffektanalyser (FMEA/FMECA), feiltreanalyse(FTA), systempålitelighet(serie/parallell/k-av-n struktur, redundans).

3 Vedlikeholdsledelse med fokus på:

Målsetting, målstyring, måltall (KPI), vedlikeholds strategi, handlingsplan, modell for vedlikeholds styring(Ptil's vedlikeholds styringssløyfe),kvalitetssikring av vedlikehold, benchmarking,organisering av vedlikeholdstjenester.

4. Vedlikeholds konsept med fokus på:

Levetidskostnader/Nåverdianalyse (Life Cycle Cost, Net Present Value), utforming av spesifikasjoner, pålitelighetsbasert vedlikehold (Reliability Centered Maintenance-RCM), Risiko basert inspeksjon (Risk Based Inspection - RBI), Total Productive Maintenance/Management (TPM).

5. Vedlikeholdssystemer (CMMS - Computerized Maintenance Management Systems) med fokus på:

Formål med slike system, muligheter slike systemer gir, viktige moduler i slike system.

6. Tilstandskontroll med fokus på:

Tilstandskontroll metodikk, tilstandskontrollmetoder og utstyr

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet, skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten har grunnleggende praktiske kunnskaper om anvendelse av metoder og systemer for praktisk organisering og styring av effektivt vedlikehold og effektiv drift.

I forhold til etikk/innovasjon/digitalisering legger emnet vekt på å utvikle kandidatens grunnlag til å reflektere over:

Etikk
•Samfunnseffekter fra drift og vedlikehold. (eksempelvis på: ytre og indre miljø, konkurranseevne)

Innovasjon
•Moderne drift og vedlikehold sin påvirkning av konkurranseevnen og miljø i privat og offentlig sektor. (eksempelvis: nye måter å organisere vedlikeholdet på, bruk av tilstandsdata i den hensikt å utnytte restlevetid.)

Digitalisering
•Muligheter som ligger i å bruke digitale verktøy i vedlikeholds analyser, ledelse/ styring og planlegging av vedlikehold.


Ferdigheter:
Kandidaten skal ha ferdigheter i praktisk vedlikeholdsteknikk som gjør at vedkommende kan gå inn i ledende drift og vedlikeholdstekniske funksjoner i næringslivet og forvaltning.

I forhold til etikk/innovasjon/digitalisering legger emnet vekt på å utvikle kandidatens evne til å:

Etikk
•Kunne påvirke samfunnseffektene fra drift og vedlikehold. (eksempelvis: levetids forlengelse, utnyttelse av restlevetid - gjenbruk, leveringssikkerhet - driftssikkerhet)

Innovasjon
•Diskutere og foreslå måter å optimalisere drift og vedlikehold på med bruk av tilstandsdata, analysemetoder og prinsipper for vedlikeholds ledelse og styring.

Digitalisering
•Samle inn, vurdere og bruke tilstandsdata i drift og vedlikeholds analyser.
•Organisere informasjon nettbasert og digitalt (vedlikeholds analyser, etc.) til bruk i vedlikeholds beslutninger med fokus på innsamling, vurdering og tilgjengeliggjøring av slik informasjon.


Generell kompetanse:
Kandidaten har praktisk forståelse og innsikt i den betydningen et effektivt vedlikehold har for driftssikkerheten herunder, helse, miljø og økonomi. Kandidaten kan diskutere og formulere vedlikeholdstekniske løsninger med fagarbeidere og ledende personell.

I forhold til etikk/innovasjon/digitalisering legger emnet vekt på følgende kompetanse:
Etikk

Kandidaten skal kunne:
•Forholde seg kritisk og reflekterende til fagområdet drift og vedlikehold.
•Vise konsekvensforståelse med fokus på levetids tenkning.

Innovasjon
Kandidatene skal:
•Kjenne til sentrale innovasjonsprosesser innen fagområdet drift og vedlikehold.

Digitalisering
Kandidatene skal:
•Kjenne til implementering av digitale verktøy innen fagområdet drift og vedlikehold

Læringsformer og aktiviteter

Alle forelesninger streames og opptak legges på Black Board
Klasseromsundervisning med bruk av gruppearbeid og oppgaveløsning i forelesningene. Gjesteforelesere fra næringsliv og forvaltning inviteres til å holde noen av forelesningene. Det tas sikte på å gjennomføre laboratorieøving/demonstrasjon av vibrasjonsmonitorering og ikke-destruktive tilstandskontrollmetoder. Mulige bedriftsbesøk.
Frivillige øvinger i klasserom, obligatoriske nettbaserte øvinger i black board.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler til eksamen:
Alle kalkulatorer.
Tekniske tabeller Redigert av Jarle Johannssen.
Egne formelark delt ut sammen med oppgaven.Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi (BFEN)
Maskiningeniør (FTHINGMA)
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende ved NTNU.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MAST2006 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Offshoreteknologi - Drift og vedlikehold
 • Drift og vedlikeholdsstyring
 • Tilstandsovervåking/feildeteksjon
 • Sikkerhetsteknikk
 • Maskinkonstruksjon - sikkerhetsteknikk
 • Driftsteknikk
 • Sikkerhet og pålitelighet
 • Maskinkonstruksjon - driftssikkerhet
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår UTS Muntlig eksamen (2) 100/100 11.03.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
 • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU