TMAS1003 - Ingeniørfaglig yrkesutøvelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 25/100 3 timer HJELPEMIDD
Oppgave 25/100
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Introduksjon til ingeniørarbeidsverktøy (Excel regneark, Matlab, Solidworks osv.), Frihåndstegning, Teknisk tegning og Datamaskinassistert Konstruksjon (DAK), Innovasjon og Produktutvikling (Ide- og konseptgenerering, Trinnvis kvalitetsplanlegging (QFD), Kunnskapsbasert (Lean) produktutvikling, Prototyping, Prosjektstyring, Prosjektledelse osv.), Helse Miljø og Sikkerhet (HMS), Livsløp- og miljøregnskap (LCA), Mekatronikk.

Prosjektarbeid: Rapportskriving, Presentasjonsteknikk, Produktmodellering og Gruppearbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal med hovedvekt på eget fagområde ha kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
Kandidaten skal ha en god forståelse for ingeniørmessig arbeidsmetoder til løsning av teknologiske oppgaver.
Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap for videre studie og ha oversikt over relevante arbeidsoppgaver i framtidig yrkesutøvelse.

Ferdigheter :
Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse innenfor sitt fagfelt, kan arbeide i relevante laboratorier/felt og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor egen fagfelt, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig, og i team.
Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff, og kunne framstille fysiske modeller for å belyse en problemstilling.
Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av produkter, tjenester, systemer og/eller andre løsninger.

Generell kompetanse :
Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige
diskusjoner innenfor fagområdet, og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående fellesforelesninger. Parallelle forelesninger og digital ferdighetstrening innenfor eget fagfelt. Gruppearbeid på prosjekt som består i å bygge en prototyp av et produkt

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk gruppebasert prosjektarbeid
  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk HMS-kurs

Mer om vurdering

Kontinuasjon digital eksamen arrangeres i august.
Kontinuasjon skriftlig eksamen arrangeres i august.
Gjentak prosjektoppgave: Neste ordinære gjennomføring av emnet.
Obligatoriske øvinger, 2/3 må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.
Tillatte hjelpemidler til digital eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar.
Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar. Tabeller.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Utdelt materiale.
Lundkvist og Øien: Maskintegning, Universitetsforlaget, 1993.
Karl T.Ulrich, Steven D.Eppinger: Product Design and Development, McGraw-Hill International Edition 2012.
Mette Mo Jakobsen: Produktutvikling - verktøykasse for utvikling av konkurransedyktige produkter, Fortuna Forlag, 1997.
Jarle Johannessen: Tekniske tabeller, Cappelen.
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´s learning innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 25/100 HJELPEMIDD 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.