TMAS1002 - Materialteknikk/Termodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer HJELPEMIDD
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Termodynamikk:
Energitransport: stråling, varmeledning og varmeovergang. Termodynamiske egenskaper for rene stoffer.
Fasetilstander: fast stoff, væske, gass og plasma.
Faseoverganger: væsker og gasser i blandet fase.
Termodynamiske størrelser: indre energi, entalpi, og entropi.
Tilstandsendringer og prosesser: polytrop, adiabat, isoterm, isokor og isobar.
Termodynamikkens 1. lov: stasjonære -og ikke-stasjonære prosesser.
Termodynamikkens 2. lov: reversible og irreversible prosesser.
Termodynamiske sykluser: energiproduksjon, varmepumper og kjøleprosesser.

Materialteknikk:
Metallstrukturer, størkning av metaller, metallstyrking, herding, rekrystallisasjon, materialprøving (destruktiv og ikke destruktiv) og varmebehandling. Metallers egenskaper og bruksområder for: Konstruksjonsstål, Korrosjonsbestandige stål, Kobber og legeringer, Aluminium og legeringer, Magnesium, Titan og høytemperaturlegeringer. Egenskaper og bruksområder til keramer, polymerer og kompositter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kandidaten har kunnskap om konstruksjonsmaterialers oppbygging, egenskaper og bruksområder. Kandidaten skal kunne velge riktige materialer ut fra funksjonskrav og økonomiske betraktninger i konstruksjoner.
- Kandidaten kjenner til de grunnleggende begrepene for å bestemme egenskaper til et termodynamisk system.
- Kandidaten kjenner til grunnleggende prinsipper om energibevaring, energioverføring og energikonvertering i forbindelse med termodynamiske prosesser.
- Kandidaten kjenner til relevante praktiske anvendelser i Termodynamikk.

Ferdigheter:
- Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor egen fagfelt, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team i Materialteknikk.

Generell kompetanse:
- Kandidaten har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde.
- Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til
ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieøvinger og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger materialteknikk og termodynamikk
  • 2 obligatoriske laboppgaver i materialteknikk - obligatorisk tilstedeværelse

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen i termodynamikk arrangeres i mai/juni.
Kontinuasjonseksamen i materialteknikk arrangeres i august.

Obligatoriske øvinger, 2/3 kreves godkjent for å få gå opp til eksamen.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Tillatte hjelpemidler til begge deleksamener: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Pensumbok i termodynamikk:
Yunus Cengel og Michael Boles: Thermodynamics. An Engineering Approach, McGraw Hill, 8. utg., SI-units. 2011, ISBN 978-981-4595-29-2.

Pensumbok i Materialteknikk:
Harald Falck-Ytter: Materialteknologi 1 Grunnlag, Kopinor Pensum AS, ISBN 978-82-13-03062-5 og Materialteknologi 2 Konstruksjonsmaterialer, Yrkesopplæring ANS, ISBN 978-82-585-0704-5. Begge disse ligger også på nettet. Kompendier på nettet av Henning Johansen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 18.12.2017 09:00 KJL1 , E1 , E2
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 02.06.2018 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.