course-details-portlet

TMAK3004 - Materialteknologi 4

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave, rapport og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 30/100
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Elektriske, termiske, magnetiske og optiske egenskaper til materialer. Avanserte materialer og applikasjoner relatert til energiproduksjon (solceller, vindturbiner og brenselceller) og lagring (membranteknologi og batterier).

Læringsutbytte

Kunnskap
- Kandidaten har kunnskap om elektriske, termiske, magnetiske og optiske egenskaper til materialer. - Kandidaten har kunnskap om utvalgte avanserte materialer og kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet.
- Kandidaten har kunnskap om ulike teknologier for fornybar produksjon av energi.
- Kandidaten har kunnskap om ulike teknologier for energilagring.


Ferdigheter
- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre laboratoriearbeid og dokumentere arbeidet i skriftlige rapporter.
- Kandidaten kan finne og bearbeide relevant faglitteratur innen avanserte materialer og applikasjoner.
- Kandidaten kan sette produksjon av fornybar energi og energilagring i en global og samfunnsøkonomisk kontekst.
- Kandidaten kan utføre beregninger relatert til kapasitet og virkningsgrad for utvalgte teknologier.


Generell kompetanse
- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre prosjekt innen materialteknologi i gruppe.
- Kandidaten kan formidle prosjektarbeid skriftlig og muntlig.
- Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av utvalgte tekniske applikasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid (prosjektet inkluderer laboratoriearbeid, muntlige presentasjoner og skriftlig rapportering)

Forventet tidsforbruk:
Forelesninger: 50 timer
Forberedelse og etterarbeid forelesning: 50 timer
Øvingstimer: 12 timer
Egenarbeid øvinger: 12 timer
Prosjekt, organiserte aktiviteter: 20 timer
Prosjekt, egenarbeid i grupper: 100 timer
Eksamenforberedelse: 50 timer
TOTALT: 282 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i mars.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Øvinger må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.
Prosjektarbeid må være godkjent for å levere skriftlig rapport.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, Materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

William D. Callister og David G. Rethwisch: Materials science and engineering. SI version., Wiley, 9.utgave, 2014.

David S. Ginley og David Caen, Fundamentals of Materials for Energy and Environmental Sustainability, Cambridge University press, 2012.

Annen relavant litteratur som deles ut eller studentene fremskaffer selv.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK2005 2.0 01.09.2017
IMAK2010 2.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave, rapport og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 28.11.2020

Innlevering 28.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 70/100 09.03.2021
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU