course-details-portlet

TMAK1002 - Grunnleggende materialteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D
Semesterprøve 30/100 3 timer D

Faglig innhold

 • Faste stoffers struktur.
 • Defekter, dislokasjoner og herdemekanismer.
 • Mekaniske egenskaper til materialer og måling av dem: elastisk og plastisk deformasjon.
 • Diffusjon i faste stoffer.
 • Fasediagram og fasetransformasjoner med fokus på stål- og aluminiumslegeringer.
 • Egenskaper og anvendelse av de viktigste metallegeringene, keramer, polymerer og kompositter.
 • Miljømessige konsekvenser ved produksjon og bruk av ulike materialer.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått emnet:

- har kandidatene grunnleggende kunnskaper om krystallografi, og kan gjøre relevante krystallografiske beregninger for å beskrive og forutsi krystallstrukturen til keramiske materialer

- har kandidatene kunnskap om hvordan defekter og diffusjon i materialer påvirker materialets struktur og mekaniske egenskaper

- har kandidatene oversikt over mekaniske egenskaper til materialer, og kan bruke eksperimentelle data fra tester til å vurdere utvalgte materialegenskaper

- har kandidatene forståelse for oppbygningen av binære fasediagram, og kan bruke disse til å bestemme fasesammensetningen, og forklare utviklingen av mikrostrukturen, til metalliske og keramiske materialer

- har kandidatene innsikt i sentrale egenskaper og bruksområder til metaller, keramer, kompositter og polymerer, og kan bruke denne innsikten til å diskutere fordeler og ulemper ved de ulike materialgruppene

- kan kandidatene anvende relevante dataverktøy, for eksempel Python, til å behandle eksperimentelle data og utføre numeriske beregninger på utvalgte problemstillinger innen materialteknologi

- kan kandidatene bruke relevante dataverktøy, for eksempel GRANTA EduPack, for å sammenligne og diskutere ulike materialegenskaper, fasediagram og enkle livsløpsanalyser

- kan kandidatene planlegge, gjennomføre og formidle prosjektarbeid skriftlig og muntlig, og delta i faglige diskusjoner om materialvalg og miljømessige konsekvenser ved produksjon og bruk av materialer

- kan kandidatene forberede og gjennomføre laboratoriearbeid og dokumentere arbeidet i skriftlige rapporter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid, prosjektarbeid og selvstudium. Forventet tidsbruk: Forelesninger: 80 timer, øvinger: 40 timer, laboratoriearbeid: 20 timer (inkludert forberedelse og rapportskriving), prosjektarbeid: 40 timer, selvstudium: 90 timer. Sum: 270 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Laboratorieøvinger
 • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Hjelpemidler på semesterprøve og avsluttende eksamen: Bestemt, enkel kalkulator. Alle obligatoriske aktiviteter (øvinger, laboratoriearbeid og prosjektarbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Krav til godkjenning av øvingsopplegg og detaljer rundt obligatoriske aktiviteter i laboratorie- og prosjektarbeidet blir gitt ved starten av semesteret. Frivillig gjentak av semesterprøve og avsluttende skriftlig eksamen kan gjøres uavhengig av hverandre. Det er ikke mulig med frivillig gjentak av laboratorieøvinger. Ved utsatt semesterprøve kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

William D. Callister jr. og David G. Rethwisch, Callister's Materials Science and Engineering, 10th Edition, Global Edition, Wiley, 2019. Eldre utgaver av boken kan også brukes.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK2001 6.0 HØST 2017
TMAK1001 4.0 HØST 2017
TMT4171 7.5 HØST 2022
TMT4178 5.0 HØST 2022
TMT4185 7.5 HØST 2022
TMT4186 7.5 HØST 2022
IMAK6002 2.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesterprøve 30/100 D 17.02.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 35
SL274 Sluppenvegen 14 8
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 08.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesterprøve 30/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU