TLOG2001 - Prosjektledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Organisasjonsmodeller, prosjekt som arbeidsform, valg av prosjekt, prosjektorganisering, rammer, målsetning, suksesskriterier og suksessfaktorer, faseinndeling, prosjektorganisasjonen, prosjektroller, kvalitetssikring, prosjektnedbryting, terminplanlegging, kostnadsestimering, risiko i prosjekter, prosjektoppfølging, fremdriftsoppfølging, kostnadsstyring, rapportering, planleggingsverktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap
- Kandidaten skal ha kunnskap om ulike organisasjonsmodeller
- Kandidaten skal ha kunnskap om hva som kjennetegner prosjekter som arbeidsforhold
- Kandidaten skal ha kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede prosjektgjennomføringer
- Kandidaten skal ha kunnskap om metoder, verktøy og prosesser for - planlegging og styring av prosjekter

Ferdighet
- Kandidaten skal kunne anvende metoder, prosesser og verktøy for planlegging og styring av prosjekter.
- Kandidaten skal kunne analysere og vurdere prosjektstatus basert på informasjon om framdrift
- Kandidaten skal kunne kjenne sentrale tema i prosjektplanlegging og styring

Generell kompetanse
- Kandidaten skal være i stand til å innhente kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk.

- Kandidaten skal ha evne til å løse problemer i samarbeid med andre, samt å kunne kommunisere disse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Teoretiske øvinger
Øvinger, frivillige og obligatoriske - min tre godkjente.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mars.

Krav om minimum tre 3 godkjente øvinger for å kunne gå opp til eksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)
Elektroingeniør (FTHINGEL)
Enkeltemner ved AFT (FTEMNER)
Fornybar energi (FTHINGFEN)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)
Maskiningeniør (FTHINGMA)
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, logistikk, NTNU Trondheim, eller studierett ved øvrige Bachelor i ingeniørfag ved NTNU Trondheim. Logistikkstudenter, 2.årskurs har prioritet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur vil bli oppgitt ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 01.12.2017 09:00 Hall B , DI42 , Datasal 10345 , D104
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.