course-details-portlet

TKJE1002 - Generell kjemi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Innføring i grunnleggende begreper, kjemiske formler og nomenklatur. Atomstruktur, grunnleggende orbitalteori, kvantetall og elektronkonfigurasjon. Periodesystemet, elektronegativitet og kjemiske bindingstyper. Mol, konsentrasjoner (molar, masseprosent) og fortynning. Kjemiske reaksjoner, reaksjonslikninger og støkiometri. Gasser og gasslovene med hovedvekt på ideelle gasser. Kjemiske likevekter, likevekstberegninger reaksjonskvotient og Le Chateliers prinsipp. Syrer, baser, pH, bufferløsninger, titrering. Løselighet, løselighetsprodukt, fellingsreaksjoner og kompleksionlikevekter. Grunnleggende termokjemi (varme, indre energi, entalpi, entropi, Gibbs fri energi). Oksidasjon og reduksjonsreaksjoner (oksidasjonstall, balansering, spenningsrekken).

Læringsutbytte

Studenten kan gjøre rede for grunnleggende atomteori, orbitalteori og periodesystemet, samt bruke dette til å angi elementære elektronkonfigurasjoner for grunnstoffer og ioner. Studenten kan beskrive sammenhenger mellom elektronstruktur, kjemiske egenskaper og bindinger for grunnstoffer og kjemiske forbindelser. Studenten kan anvende regler for nomenklatur til å navngi uorganiske forbindelser. Studenten kan gjøre rede for grunnleggende kjemiske bindingsteorier, samt bruke elektronegativitet til å avgjøre type binding. Studenten kan sette opp Lewis-strukturer samt bruke formalladning. Studenten skal kunne demonstrere kjennskap til noen viktige hovedtyper av kjemiske reaksjoner og sette opp reaksjonslikninger på bakgrunn av dette. Studenten kan balansere reaksjonslikninger og utføre beregninger på grunnlag av slike likninger (støkiometri). Studenten kan beregne masse, stoffmengde og konsentrasjon. Studenten kan anvende gasslovene, utføre beregninger for kjemiske likevekter, samt anvende Le Chateliers prinsipp. Studenten kan gjøre beregninger med varme, indre energi og entalpi og knytte dette til kalorimetriske forsøk. Studenten kan beregne endring i entalpi, entropi og Gibbs fri energi for kjemiske reaksjoner, og sette dette i sammenheng med kjemisk likevekt og spontanitet. Studenten kan beregne pH, løselighet samt bufferkapasitet. Studenten kan sette opp og balansere oksidasjon og reduksjonsreaksjoner, samt gjøre bruk av spenningsrekka. Studenten kan gjennomføre enkle kjemiske forsøk og dokumentere resultater i enkle rapporter ut fra standardiserte metoder. Kandidaten kan håndtere kjemikalier forskriftsmessig og benytte sikkerhetsdatablad.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger og laboratoriearbeid med obligatorisk tilstedeværelse. Forelesninger: 80 timer Laboratorieøvelser (inkludert for og etterarbeid): 40 timer Øvinger: 40 timer Egeninnsats: 130 timer

Nærmere informasjon om læringsformer og aktiviteter vil bli gitt ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Laboratoriekurs (som blant annet inkluderer 8 praktiske laboratorieøvinger med innlevering av 8 rapporter) må være godkjent for a kunne fremstille seg til eksamen. Minst 8 av totalt 12 individuelle teori/regneøvinger må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Utsatt eksamen: mai/juni. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Tillatte hjelpemidler på eksamen: Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley. Bestemt, enkel kalkulator. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi, NTNU, Trondheim eller Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. utgave, 2014. Nivaldo J. Tro: Chemistry. A Molecular Apporach, 5. utgave, Pearson Prentice Hall, 2020. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MK102108 10.0 HØST 2019
KJ1000 10.0 HØST 2019
HBIOA1004 7.5 HØST 2020
KJ1001 6.5 HØST 2020
TMT4115 7.5 HØST 2020
TPRK1001 10.0 HØST 2020
TKJE1006 7.5 HØST 2020
TMT4100 5.0 HØST 2020
TMT4110 7.5 HØST 2020
KJ1002 7.5 HØST 2022
IMAK6004 2.5 HØST 2022
IMAK1001 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniør
  • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 01.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL510 Sluppenvegen 14 20
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 4
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU