TKJE1001 - Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Oppgave 50/100

Faglig innhold

HMS-opplæring (introduksjon til ECO online, merking og håndtering av kjemikalier, førstehjelpskurs).
- Teknologihistorie med vekt på kjemi og materialteknologi.
- Fornybar energi og energiforsyningen i Norge.
- Prosjektarbeid (prosjektstyringsteori, innføring i bruk av planleggingsverktøy og andre relevante digitale verktøy (eks Python), innføring i rapportskriving, opplæring i litteratursøk og elektroniske referanseverktøy, framføring av prosjekt).

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har nødvendig kunnskap til å kunne jobbe på en sikker måte i
kjemiske og materialteknologiske laboratorier.
Kandidaten har grunnleggende kunnskap om teknologiens historie, med vekt på kjemi og materialteknologi.
Kandidaten har kunnskap om energiforsyningen i Norge og de viktigste fornybare energikildene.
Kandidaten har kjennskap til etiske problemstillinger innen ingeniørarbeid
Kandidaten kan gjøre rede for og gi eksempler på begrepet velferdsteknologi

Ferdigheter:
Kandidaten har enkel digital kompetanse innenfor sitt fagfelt og behersker noen metoder og verktøy som grunnlag for målrettet arbeid.
Kunnskap:
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap innen HMS.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om teknologiens historie.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om fornybar energi og energiforsyningen i Norge.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om prosjektstyring og prosjektarbeid.

Ferdigheter:
- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre enkle prosjekter innenfor eget fagfelt, både selvstendig og i team.
- Kandidaten kan anvende utvalgte dataverktøy innenfor sitt fagfelt.
- Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff.

Generell kompetanse:
- Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.
- Kandidaten kan delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, bedriftsbesøk, prosjekt med eventuelt laboratoriearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige innleveringer
  • Deltagelse på prosjektarbeidstimer
  • Gjennomført førstehjelpskurs
  • Deltakelse på HMS-gjennomgang
  • Deltakelse på gruppeekskursjon
  • "Bli kjent på laboratoriet"

Mer om vurdering

Frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Utsatt eksamen: etter avtale med instituttleder

 

Lovlig hjelpemiddel: Alle

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi og kjemiingeniørfag (FTÅRKJ)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi, NTNU, Trondheim
eller
Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi, NTNU, Trondheim
eller
Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, olje- og gassteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Elektronisk, evt utdelt materiale. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100
Høst ORD Oppgave 50/100
Vår UTS Oppgave 50/100
Vår UTS Oppgave 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.