TKJ4202 - Grunnleggende termodynamikk med laboratorium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset består av en teoridel og en laboratoriedel. Innholdet i teoridelen er: Termodynamikkens 1. og 2. lov. Kjemisk likevekt. Blandingers termodynamikk, kolligative egenskaper og faselikevekter. Læren om elektrolyttløsninger og elektrokjemiske celler. Elektrolytters ledningsevne, dissosiasjonsgrad og andre egenskaper. Laboratoriedelen inneholder oppgaver i kalorimetri, væske-gass likevekter og bestemmelse av reduksjonspotensial for en elektrode. Dessuten skal den oppøve studentenes evne til å vurdere egne og andres måleresultater.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Gjøre rede for termodynamikkens lover og vite hvordan de er utledet.
- Bruke termodynamikkens lover til å beregne varmeutvikling og arbeid under faseomvandling, i en kjemisk og elektrokjemisk reaksjon.
- Kunne definere en partiell molar størrelse, og vite hvilke sammenhenger den inngår i.
- Beskrive sentrale målemetoder knyttet til partielle molare størrelser (volum, entalpi, kjemisk potensial).
- Kunne tolke målinger som leder til partielle molare størrelser og angi usikkerhet i en målesituasjon.
- Kunne redegjøre for molekylers oppførsel i en gass, og ioners oppførsel i en elektrolytt.
- Kunne skrive en fullstendig profesjonell rapport fra et laboratorieprosjekt.
- Kunne jobbe på en ansvarlig måte og sikkerhet i forbindelse med praktiske eksperimenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer), regneøvinger (2 timer per uke) og laboratoriearbeid (totalt 20 timer). Som en del av det obligatoriske labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning. Oppmøte kreves for å få adgang til labøvelsene. Normalt vil denne foregå i uken før labøvelsene starter opp. Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og eventuell obligatorisk aktivitet i emner via NTNU sine nettsider og studiehåndbøker. Ta evt. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart.

Hele laboratoriekurset og 50% av øvingene kreves godkjent for adgang til avsluttende eksamen. To spesifikke av 14 regneøvinger er obligatoriske. De to siste (av fire) labrapportene gis karakter som til sammen teller 20% av samlet karakter. Skriftlig avsluttende eksamen teller 80 % av karakteren.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av emnet må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

M. Helbæk og S. Kjelstrup: Fysikalsk kjemi, 2.utg., Fagbokforlaget 2006. Pensum blir også definert ved P.W. Atkins: Physical Chemistry, 6. ed., Oxford Univ. Press, Oxford, 1998.

Signe Kjelstrup: Prosjekter i fysikalsk kjemi grunnkurs, Tapir Akademiske Forlag, 9.utgave, 2013.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1040 7.5 01.09.2016
KJ1042 7.5 01.09.2016
TKJ4160 7.5 01.09.2016
TKJE2002 5.0 01.09.2017
TMT4276 5.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.