course-details-portlet

TKJ4162 - Fysikalsk kjemi: Kjemisk termodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer
Arbeider 20/100 ALLE

Faglig innhold

Kurset består av en teoridel og en laboratoriedel.

 

Innholdet i teoridelen er: Termodynamikkens 1. og 2. lov. Kjemisk likevekt. Blandingers termodynamikk (binære og tertiære blandinger, legeringer), kolligative egenskaper og faselikevekter. Læren om elektrokjemiske celler. Elektrolytters midlere aktivitetskoeffisienten, dissosiasjonsgrad og andre egenskaper.

 

Innholdet i laboratoriedelen er: Oppgaver i kalorimetri og væske-gass likevekter og fordampningsetalpi av ren væske (digital demo). Dessuten skal den oppøve studentenes evne til å vurdere egne og andres måleresultater.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - gjøre rede for termodynamikkens lover og vite hvordan de er utledet. - bruke termodynamikkens lover til å beregne varmeutvikling og arbeid under faseomvandling og i en kjemisk og elektrokjemisk reaksjon. - kunne definere en partiell molar størrelse, og vite hvilke sammenhenger den inngår i. - gjøre rede for Gibbs-Duhems ligning og vite hvordan den er utledet. - gjøre rede for Ellingham diagrammet og vite hvordan det brukes for å ta frem termodynamiske data. - kunne tolke målinger som leder til partielle molare størrelser og angi usikkerhet i en målesituasjon. - kunne redegjøre for molekylers oppførsel i en gass, og ioners oppførsel i en elektrolytt. - kunne skrive en fullstendig profesjonell rapport fra et laboratorieprosjekt. - kunne jobbe på en ansvarlig måte og sikkerhet i forbindelse med praktiske eksperimenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer), regneøvinger (2 timer per uke) og laboratoriearbeid (totalt 20 timer). Som en del av det obligatoriske labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning. Oppmøte kreves for å få adgang til labøvelsene. Normalt vil denne foregå i uken før labøvelsene starter opp. Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og eventuell obligatorisk aktivitet i emner via NTNU sine nettsider og Blackboard. Ta evt. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart på Blackboard. Hele laboratoriekurset og 50% av øvingene kreves godkjent for adgang til avsluttende eksamen. De to siste (av fire) labrapportene gis karakter som til sammen teller 20% av samlet karakter. Skriftlig avsluttende eksamen teller 80 % av karakteren.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjente øvinger
 • Godkjente laboratoriekurs

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen, 80% og arbeider 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved ny vurdering gjentas bare skriftlig eksamen. Ved forbedring av karakter må hele mappen tas om igjen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

M. Helbæk og S. Kjelstrup: Fysikalsk kjemi, 2.utg., Fagbokforlaget 2006. Pensum blir også definert ved P.W. Atkins: Physical Chemistry, 6. ed., Oxford Univ. Press, Oxford, 1998. Labhefte: Prosjekter i fysikalsk kjemi grunnkurs

Alternativ bok

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford Univ. Press, Oxford. Lab manual: Projects in physical chemistry.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1042 7.5 HØST 2020
TMT4276 7.5 HØST 2020
TKJ4160 7.5 HØST 2020
KJ1040 7.5 HØST 2020
TKJE2002 7.5 HØST 2020
TKJ4202 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Energi- og prosessteknikk
 • Elektrokjemi
 • Termodynamikk
 • Fysikalsk kjemi
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100

Utlevering
13.05.2022

Innlevering
13.05.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 20/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 80/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU