course-details-portlet

TKJ4162 - Fysikalsk kjemi: Kjemisk termodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset består av en teoridel og en laboratoriedel.

Studentene skal lære om termodynamikkens 1. og 2. lov. Kjemisk likevekt. Blandingers termodynamikk (binære og tertiære blandinger, legeringer), kolligative egenskaper og faselikevekter. Læren om elektrokjemiske celler. Elektrolytters midlere aktivitetskoeffisienten, dissosiasjonsgrad og andre egenskaper.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

 • gjøre rede for termodynamikkens lover og vite hvordan de er utledet.
 • bruke termodynamikkens lover til å beregne varmeutvikling og arbeid under faseomvandling og i en kjemisk og elektrokjemisk reaksjon.
 • kunne definere en partiell molar størrelse, og vite hvilke sammenhenger den inngår i.
 • gjøre rede for Gibbs-Duhems ligning og vite hvordan den er utledet.
 • kunne tolke målinger som leder til partielle molare størrelser og angi usikkerhet i en målesituasjon.
 • kunne redegjøre for molekylers oppførsel i en gass, og ioners oppførsel i en elektrolytt.
 • kunne skrive en fullstendig profesjonell rapport fra et laboratorieprosjekt.
 • kunne jobbe på en ansvarlig måte og sikkerhet i forbindelse med praktiske eksperimenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer), regneøvinger (2 timer per uke) og laboratoriearbeid. Som en del av det obligatoriske labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning. Oppmøte kreves for å få adgang til labøvelsene. Normalt vil denne foregå i uken før labøvelsene starter opp. Informasjon om tidspunkt for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart på Blackboard. Hele laboratoriekurset og 50% av øvingene kreves godkjent for adgang til avsluttende eksamen.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjente øvinger
 • Godkjente laboratoriekurs

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved ny vurdering gjentas bare skriftlig eksamen.

Kursmateriell

M. Helbæk og S. Kjelstrup: Fysikalsk kjemi, 2.utg., Fagbokforlaget 2006. Pensum blir også definert ved P.W. Atkins: Physical Chemistry, 6. ed., Oxford Univ. Press, Oxford, 1998. Labhefte: Prosjekter i fysikalsk kjemi grunnkurs

Alternativ bok

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford Univ. Press, Oxford. Lab manual: Projects in physical chemistry.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1042 7.5 HØST 2020
TMT4276 7.5 HØST 2020
TKJ4160 7.5 HØST 2020
KJ1040 7.5 HØST 2020
TKJE2002 7.5 HØST 2020
TKJ4202 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Energi- og prosessteknikk
 • Elektrokjemi
 • Termodynamikk
 • Fysikalsk kjemi
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU