TIØ4261 - Grønn verdiskaping og etiske perspektiver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet redegjør og diskuterer begreper og innhold knyttet til forretningsutvikling, bærekraftig produksjon og industriell virksomhet i lys av grønn økonomi og grønn verdiskaping. Det legges særlig vekt på hvordan innovasjon, globale initiativer, konsepter og systemer kan bidra til at den globale produksjonen holdes innenfor planetens tålegrenser (resiliente produksjons- og verdiskapningskjeder). Kurset tar videre opp problemstillinger knyttet til organisatoriske forhold og prinsipper for endringsledelse relatert til bedrifters styresett og samfunnsansvar (CSR). Vi vil også undersøke hvordan korrupsjon og uetisk oppførsel forstyrrer bærekraftig utvikling og de beste miljøløsningene.

Nåværende og framtidige verdiskapingsystemer og interesser vurderes ut fra ulike etiske perspektiver som en finner blant annet i Global Compact, miljøetikk, menneskerettigheter og samfunnet, og forskjellen mellom hvorda etikk uttales of praktiseres i arbeidslivet. Diskurser mellom ulike aktører og interessenter vil også inngå i emnet. ISO 26000 vil bli berørt som en retningsgivende standard for virksomheters CSR-arbeide.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiene: Emnet er et K-emne (komplimentært emne) for sivilingeniørstudiene og skal bidra til å oppfylle læringsmålene. Gjennom kurset skal studentene lære om hovedprinsippene i
- Grønn økonomi og grønn verdiskapning knyttet til industrielle aktiviteter i globale verdikjeder.
- Globale initiativer, standarder og rammeverk for bærekraftig innovasjon og utvikling.
- Etiske dilemmaer og perspektiver basert på ulike prinsipper
- God praksis for selskapsstyring og utvikling av forretningsstrategier .
Emnet er delt inn i 4 hoveddeler i tråd med læringsmålene. Emnet skal gi ferdigheter i å:
- anvende kunnskap om grønn verdiskapning i dialog med virksomheter og andre samfunnsaktører
- vurdere det samfunnsansvaret virksomheter har i en global økonomi og hvilke implikasjoner dette kan ha for interne verdivalg og endringsprosesser i virksomheten
- vurdere etiske konsekvenser av ulike modeller for selskapsstyring
- utvikle forretningsstrategier basert på bærekraftstenking.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, en obligatorisk semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en semesteroppgave (25%) og skriftlig eksamen (75%). Resultater for delene angis i %- poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 D 29.05.2018 09:00
Sommer UTS Arbeider 25/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 75/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.