course-details-portlet

TIØ4203 - Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsprosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet fokuserer på systematisk forebygging av ulykker i bygg- og anleggsbransjen. Emnet gir en bakgrunn for og innføring i praktisk bruk av sikkerhetsanalyser i fortid (rapportering av uønskede hendelser, bruk av hendelsesdatabaser, reaktive indikatorer og ulykkesgranskning), i nåtid (vernerunder, revisjoner, proaktive indikatorer) og i fremtid (ulike typer risikoanalyser, for eksempel grovanalyser og sikker jobb analyse). Bakgrunn, styrker og svakheter med analysemetodene blir belyst for hensiktsmessig anvendelse. Det legges vekt på at resultatene av analysene skal benyttes som underlag til beslutninger for forbedret sikkerhetsprestasjon. En teoretisk del av emnet omhandler ulykkesteorier og modeller, sikkerhetstiltak ut fra barrieretenkning og mekanismer for organisatorisk læring av uønskede hendelse

En sentral del er gjennomgang av ulike metoder for analyse av sikkerhet og risiko samt sikkerhetskritiske beslutninger i alle faser i et bygg- eller anleggsprosjekt: prosjektutvikling, prosjektering og planlegging, innkjøp, utførende og drift. Helhetlig tenkning og fokus på grensesnitt mellom aktører og faser blir vektlagt sammen med rammebetingelser for sikkerhetsstyring.

Anvendelse av emnets innhold på virkelighetsnære eksempler fra bygg og anleggsnæringen blir vektlagt i undervisningen..

Emnet bidrar spesielt til å gi kandidatene relevant og grundig kunnskap om teknikker og metoder for sikkerhetsstyring og hvordan sikkerhetsarbeidet organiseres og gjennomføres i industrielle prosjekter og organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter endt kurs skal studenten kunne:
- forklare det teoretiske grunnlaget for ulike metoder og verktøy for identifisering, analyse og vurdering av ulykkesrisiko og risikoreduserende tiltak.
- velge egnede metoder og verktøy for systematisk og effektivt forebyggende sikkerhetsarbeid i industrielle organisasjoner og prosjekter.
- velge effektive forebyggende tiltak og argumentere for valg av disse
- forklare hvorfor ulykker inntreffer med bruk av ulike teoretiske modeller og perspektiver
- forklare prinsippene for erfaringsoverføring og læring fra uønskede hendelser.
- relatere sikkerhetstyring i ulike faser i et prosjekt og hos ulike aktører til hverandre

Ferdigheter: Etter endt kurs skal studenten kunne:
- analysere og vurdere tilstanden til sikkerhetsstyring i bedrifter.
- utvikle effektive systemer for styring av sikkerheten i bedrifter basert på prinsipper for erfaringstilbakeføring og læring
- anvende ulykkesmodeller for analyse av ulykker
- anvende metoder for ulykkesgranskning på ulike nivå
- vurdere risiko for ulike arbeidssituasjoner og systemer
- anvende metoder for sikkerhetsrevisjon
- analysere hendelsesdatabaser
- velge og gi anbefalinger om virkningsfulle forebyggende tiltak.

Kompetanse: Etter endt kurs skal studenten kunne:
- kjenne prinsipper for og identifisere norske og internasjonale reguleringer og standarder av betydning for systematisk sikkerhetsarbeid i bransjen.
- løse praktiske oppgaver i operativt sikkerhetsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det vektlegges virkelighetsnære, praktiske eksempler og øvinger i undervisningen. Et antall øvinger må være godkjent for å ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

U. Kjellén & E.Albrechtsen (2017): Prevention of Accidents and Unwanted Occurrences.
Annet skriftlig materiale oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4205 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Prosjektledelse og anleggsteknikk
 • Veg og samferdsel
 • Sikkerhetsteknikk
 • Anleggs- og byggeteknikk
 • Prosjektstyring i bygg og anlegg
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Jernbanebygging
 • Vegbygging
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Risikoanalyse
 • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU