course-details-portlet

TGB4205 - Hydrogeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Teori for grunnvannsdannelse i bergarter og løsmasser, akvifer typer, grunnvannstrømning, matematisk formelapparat, beregning av hydrauliske parametre, grunnvannskjemi, vannkvalitets kriterier, geologiens betydning for vannkvalitet, grunnens renseevne, spredning av uorganiske og organiske forurensning og mottiltak, undersøkelsesmetodikk herunder prøvetakingsprosedyrer, brønndimensjonering, beskyttelsessoner, alternative uttaksmetoder.

Læringsutbytte

Ingress:
Emnet skal gi studenten anvendte kunnskaper om metoder for undersøkelser av grunnvann i løsmasser og fjell, samt kjemisk utvikling og karakterisering.

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskaper om:
- Grunnvann i fjell og løsmasser.
- Karakteristiske hydrogeologiske parametre og metoder for bestemmelse av disse.
- Hovedprinsippene for vannets strømning.
- Kjemisk utvikling og karakterisering.
- Dimensjonering av grunnvannsbrønner og beskyttelsessoner.
- Alternative uttaksmetoder.
- Enkle prinsipper for vannbehandling.

Ferdigheter:
Studenten kan utføre:
- Vurdering av grunnens (fjell og løsmasseavsetninger) potensiale for uttak av grunnvann.
- Beregning av karakteriserende hydrogeologiske parametre for uttak av grunnvann ved bruk av testmetoder i felt.
- Prøvetaking og karakterisering av grunnvannets kjemiske sammensetning.
- Evaluering av fare for forurensning.
- Enkel dimensjonering av grunnvannsbrønner ut fra ønsket vannmengde.
- Vurdering og angivelse av metoder for beskyttelse (klausulering).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og obligatoriske ekskursjoner (1 dag) med rapport. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ekskursjon,1-2 dager
  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

B. Brattli: Fysisk og kjemisk hydrogeologi, 3 utg., kompendium NTNU, 2009, samt annen utdelt litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0542 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Geologi
  • Hydrogeologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 49 25

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 26.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 07.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU