course-details-portlet

TGB4200 - Ingeniørgeologi - Løsmasser, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer

Faglig innhold

Løsmasseforholdene i utvalgte områder, primært Norges fastland, men også kontinentalsokkelen, utlandet. Det legges vekt på løsmassenes stabilitet, forvitring, anvendbarhet som byggeråstoff, ressursutnyttelse og arealplanlegging. Løsmassers egnethet for anvendelse i miljøgeologisk sammenheng (resipient, deponi etc.).

Læringsutbytte

Ingress:
Emnet skal gi studentene inngående kjennskap til løsmassenes dannelse og fordeling i utvalgte områder og løsmassenes egenskaper som byggegrunn og råstoff.

Kunnskaper:
Emnet skal gi studentene en dypere forståelse av løsmassenes dannelse og geologiske og materialtekniske egenskaper. I tillegg skal studentene få forståelse for løsmasseskred, stabilitet av løsmasser, og løsmasser som ressurser. Studentene skal utvikle evner til å foreta videregående løsmassegeologiske vurderinger og analyser, samt til å forstå løsmassegeologiens viktighet for komplekse prosjekter.

Ferdigheter:
Basert på forelesninger og øvingsopplegg skal studentene ha dyperegående forståelse av løsmasser og løsmassegeologiens betydning i forbindelse med byggetekniske problemstillinger. Studentene skal kunne velge og utføre geologiske vurderinger og analyser i lab og i felt. Studentene skal etter kurset kunne tolke løsmassers dannelse basert på elementære geologiske data, og kunne vurdere løsmassers egenskaper (f.eks. kornstørrelsesforhold, mektighet, stabilitet).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og obligatorisk feltundervisning (2 feltkurs på tilsammen 3 dager). Øvingene omfatter bl.a. skriving av en litteraturoppgave. Karakter for litteraturoppgaven utgjør 20% av endelig karakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Eksamen i emne TGB4185 Ingeniørgeologi GK eller tilsvarende forkunnskaper.

Kursmateriell

Egne kompendier samt utvalgt stoff fra lærebøker og tidsskrifter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0540 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Geologi
  • Ingeniørgeologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 49 25

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 22.05.2014 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 80/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU